logotyp

Archiv starších akcí


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ 2023

Proběhne pro žáky 2. až 9 třídy od 7:20 do 9:00 hodin v jejich kmenových učebnách.

Slavnostní zahájení školní docházky dětí 1. třídy
proběhne za účasti jejich zákonných zástupců proběhne od 7:20 hodin v učebně 1. třídy v 2. patře budovy základní školy (použijte prostřední schodiště, učebna je umístěna po vystoupání do 2. patra naproti schodišti).

Zákonní zástupci dětí 1. třídy obdrží při zahájení všechny potřebné informace.

Školní družina
zahájí činnost v úterý 5. září 2023 včetně provozu ranní družiny 
(6:15-7:00 hodin) - děti obdrží přihlášku 4. září 2023 - bez vyplněné a odevzdané přihlášky nemůže dítě zahájit docházku do školní družiny!

Školní stravování
Ke stravování od úterý 5. září 2023 přihlašujte žáky individuálně nejpozději v pátek 1. září 2023.


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 

Ve dnech 5. až 8. září 2023 proběhne volba 2 zástupců školské rady, které volí zákonní zástupci nezletilých žáků.
Dne 4. 9. 2023 obdrží žáci pro rodiče obálku s volebním lístkem pro volbu dvou členů školské rady naší základní školy, kteří zastupují zákonné zástupce žáků školy, a obálku pro vložení volebního lístku - pokud základní školu navštěvuje více sourozenců, obdrží obálku nejstarší
z nich. Způsob provedení volby je uveden na volebním lístku. Zákonným zástupcům nepřítomných žáků bude obálka doručena do poštovní schránky týž den.

Soběchleby 20. 8. 2023                                                             RNDr. Josef Hájek, ředitel

 


Seznam dětí přijatých k plnění povinné školní docházky od 1. září 2023

ZŠ202301             přijato
ZŠ202302             přijato
ZŠ202303             přijato
ZŠ202304             přijato
ZŠ202305             přijato
ZŠ202306             přijato
ZŠ202307             přijato
ZŠ202308             přijato
ZŠ202309             přijato
ZŠ202310             přijato
ZŠ202311             přijato

Zveřejněno 9. 5. 2023                                               RNDr. Josef Hájek, ředitel


ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2023

Podrobnosti jsou uvedeny v sekci Mateřská škola.
Více


BAKALÁŘI

Od 1. 9. 2023 naše základní škola plně zprovozní prostřednictvím platformy BAKALÁŘI mimo jiné elektronickou žákovskou knížku, rozvrh hodin, třídní knihu, omlouvání nepřítomnosti žáků, přehled zadaných domácích úkolů, komunikaci mezi zákonnými zástupci žáků a školou (s učiteli, třídními učiteli, ředitelstvím) apod. Do konce tohoto školního roku bude probíhat zkušební provoz.

Vše bude probíhat prostřednictvím webové aplikace (pro stolní PC, notebook, tablet, chytrý telefon) na adrese nebo prostřednictvím aplikace Bakaláři OnLine stažené z Obchod Play (pro zařízení s operačním systémem Android) nebo z obchodu App Store (pro zařízení s operačním systémem iOS) a nainstalované na tabletu nebo chytrém telefonu, iPadu nebo iPhonu.

V této souvislosti dnes žáci obdrželi zalepené obálky s přihlašovacími údaji (přihlašovací jméno a heslo) svých zákonných zástupců (v případě více sourozenců na škole ve společné obálce, kterou obdrží nejstarší z nich), u žáků 1. až 4. třídy jsou zaslány společně s jejich přihlašovacími údaji. Žáci 5. až 9. třídy obdrží své přihlašovací údaje v hodině informatiky a budou zároveň seznámeni s používáním webové aplikace i aplikace Bakaláři OnLine.

O možnosti vyzkoušení jednotlivých funkcionalit budeme informovat prostřednictvím součásti Bakalářů s názvem Komens.

Více

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Proběhne 4. dubna 2023.
Více

ZMĚNA VÝŠE STRAVNÉHO

Od 1. dubna 2023 se mění ceny stravného - bližší informace najdete  v sekci Školní jídelna.
Více


RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

Dne 5. 1. 2023 se konají rodičovské schůzky od 15:30 hod. do 17:30 hod.

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

Dne 15. 11. 2022 se konají rodičovské schůzky od 15:30 hod. do 17:30 hod.


VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA, PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Na den 18. 11. 2022 je vyhlášeno ředitelské volno.

Dne 18. 11. 2022 nebude školní družina v provozu.


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023


zahájení vyučování                           čtvrtek 1. září 2022

podzimní prázdniny                           středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022

rodičovské schůzky                           úterý 15. listopadu 2022


vánoční prázdniny                             pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023

zahájení vyučování v roce 2022          úterý 3. ledna 2023

rodičovské schůzky                           čtvrtek 5. ledna 2023

ukončení vyučování v 1. pololetí         úterý 31. ledna 2023


pololetní prázdniny                            pátek 3. února 2023

jarní prázdniny v okrese Přerov          pondělí 6. února až neděle 12. února 2023

velikonoční prázdniny                        čtvrtek 6. dubna 2023

rodičovské schůzky                           úterý 18. dubna 2023

rodičovské schůzky                           úterý 6. června 2023 


ukončení vyučování ve 2. pololetí       pátek 30. června 2023

hlavní prázdniny                               sobota 1. července až neděle 3. září 2023

zahájení školního roku 2023/2024      pondělí 4. září 2023

01.09. 2022
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 VE ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ 2022

Proběhne pro žáky 2. až 9 třídy od 7:20 do 9:00 hodin v jejich kmenových učebnách.

Slavnostní zahájení školní docházky dětí 1. třídy za účasti jejich zákonných zástupců proběhne od 7:20 hodin v učebně 1. třídy v 2. patře budovy základní školy (použijte prosíme prostřední schodiště, učebna je umístěna po vystoupání do 2. patra vlevo). Zákonní zástupci dětí 1. třídy obdrží při zahájení všechny potřebné informace.

Školní družina zahájí činnost v pátek 2. září včetně provozu ranní družiny (6:20-7:00 hodin) - bez vyplněné a odevzdané přihlášky nemůže dítě zahájit docházku do školní družiny!

Školní stravování
Ke stravování od pátku 2. září 2022 přihlašujte žáky individuálně nejpozději 1. září 2022.

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS – KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE OD 1. 9. 2022

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace, č. p. 198, 753 54 Soběchleby (dále jen „mateřské školy“), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), o přijetí dítěte k povinné školní docházce od 1. 9. 2022:

a) Pokud počet žádostí o přijetí k povinné školní docházce od 1. 9. 2022 bude vyšší než 8, budou použita kritéria uvedená v bodě b).

b) K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v následujícím pořadí:
1) Dítě s místem pobytu ve spádové obci podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
2) Ostatní děti z nespádové oblasti, v pořadí od nejstaršího po nejmladší, do naplnění volné kapacity školy.
3) V případě, že by se o posledním volném místu k přijetí rozhodovalo mezi dětmi se stejným datem narození, rozhodne mezi nimi losování.

Soběchleby 22. 6. 2022                      RNDr. Josef Hájek, ředitel, v. r.

Oznámení o konání zvláštního zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)


Ředitel základní školy / Директор початкової школи v Soběchlebech

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 7. 7. 2022 15:00-17:00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: budova základní školy Soběchleby 198

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 8

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole

заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném, než osobním podání, se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м. Soběchlebech dne/дата 20. 6.2022          

                                                                             RNDr. Josef Hájek, v. r.
                                                       Ředitel základní školy/ Директор початкової школи

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS – KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2022
 

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace, č. p. 198, 753 54 Soběchleby (dále jen „mateřské školy“), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022.

a) K předškolnímu vzdělávání může být přijato dítě, které dovršilo nejméně 2 roky věku a které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, bez plen a s dovednostmi částečné sebeobsluhy. Toto neplatí pro dítě, pro které je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2022 povinné (dítě dosáhlo nebo dosáhne 5 let věku nejpozději 31. 8. 2022 (včetně dítěte s odkladem povinné školní docházky). Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podaná zákonnými zástupci dítěte, kterému nejsou v době zápisu 2 roky, bude přijata pouze v případě, pokud dítě dosáhne věku 2 let nejpozději 31. 8. 2022.
b) Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022 překročí 25, budou použita kritéria uvedená v bodě c).
c) K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v následujícím pořadí:
1) Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (předškolák), s místem pobytu ve spádové obci, které dosáhne pěti let do 31. 8. 2022, podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
2) Dítě s místem pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně čtyř let věku, podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
3) Dítě s místem pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně tří let věku, podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
4) Dítě s místem pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně dvou let věku, podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
5) Ostatní děti z nespádové oblasti, v pořadí od nejstaršího po nejmladší, do naplnění volné kapacity školy.
6) V případě, že by se o posledním volném místu k přijetí rozhodovalo mezi dětmi se stejným datem narození, rozhodne mezi nimi losování.

Soběchleby 20. 6. 2022                                             RNDr. Josef Hájek, ředitel, v. r.

Oznámení o konání zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садк v Soběchlebech
oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 7. 7. 2022 15:00-18:00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: budova základní školy Soběchleby 198

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 25

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

    Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2022 věku 5 let.

    У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

    Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  - vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi (ZDE), nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole

    заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу - зразок доступний у чесько-українській версії (ТУТ), або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку

b) vízový doklad dítěte (při jiném, než osobním podání, se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

    документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

    документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tj. děti, které dovršily k 31. 8. 2022 5 let)

    довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями. 

V /м. Soběchlebech dne/дата 20. 6. 2022                                                        

                                                                              RNDr. Josef Hájek, v. r.
                                                          Ředitel mateřské školy/ Директор дитячого садка

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2022

MŠ202203
MŠ202204
MŠ202205
MŠ202206
MŠ202207
MŠ202208
MŠ202209
MŠ202210
MŠ202211
MŠ202212
MŠ202213
MŠ202214
MŠ202215
MŠ202216
MŠ202217
MŠ202218
MŠ202219

Zveřejněno 6. června 2022                                             RNDr. Josef Hájek, ředitel


RODIČOVSKÉ SCHŮZKY
Dne 1. 6. se konají rodičovské schůzky od 15:30 do 17:30 hodin.

Pokud je termín nevyhovující, je možné si dohodnout jiný termín osobní konzultace nebo ji realizovat telefonicky, případně e-mailem.

Seznam dětí přijatých k plnění povinné školní docházky od 1. září 2022

ZŠ202201             přijato
ZŠ202202             přijato
ZŠ202203             přijato
ZŠ202204             přijato
ZŠ202205             přijato
ZŠ202206             přijato
ZŠ202207             přijato
ZŠ202208             přijato
ZŠ202209             přijato
ZŠ202210             přijato
ZŠ202211             přijato
ZŠ202212             přijato
ZŠ202213             přijato
ZŠ202214             přijato
ZŠ202215             přijato
ZŠ202216             přijato
ZŠ202217             přijato
ZŠ202218             přijato
ZŠ202219             přijato
ZŠ202220             přijato
ZŠ202221             přijato
ZŠ202222             přijato
ZŠ202223             přijato

Zveřejněno 3. 5. 2022                                                          RNDr. Josef Hájek, ředitel

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

V sekci Mateřská škola byly zveřejněny
- informace k letošnímu zápisu k předškolnímu vzdělávání 
(https://zssobechleby.cz/stranka-zapis-k-predskolnimu-vzdelavani-v-nasi-materske-skole-86)
- zveřejněna kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
(https://zssobechleby.cz/stranka-kriteria-prijimani-deti-pro-zapis-k-predskolnimu-vzdelavani-v-materske-skole-v-sobechlebech-od-1-9-2022-89).

CENY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1. 5. 2022

Vzhledem k neustále rostoucím cenám potravin jsme byli nuceni přistoupit k úpravě cen stravného, bližší informace jsou uvedeny v sekci Školní jídelna (https://zssobechleby.cz/stranka-skolni-jidelna-22).

Vyhlášení ředitelského volna

Po projednání se zřizovatelem je na středu 20. dubna 2022 vyhlášeno ředitelské volno - mimo provoz budou základní škola a školní družina.
Plavání 2. až 5. ročníku bude realizováno v náhradním termínu (byl dohodnut časový posun plaveckých lekcí).
Žáci jsou odhlášeni ze školního stravování.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

V sekci Škola - základní informace byly zveřejněny podrobné informace k organizaci a k průběhu zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023. 

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

Dne 24. března 2022 se konají rodičovské schůzky od 15:00 do 17:30 hodin.

Informace k testování

Pátkem 18. února 2022 skončilo testování v základních školách, ostatní opatření proti šíření nemoci Covid-19 zůstala v platnosti.
Nově mají výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů – tuto skutečnost je nutné doložit (laboratorní zprávou, certifikátem o pozitivním PCR testu na Covid-19).

Testování nepodstupují žáci a zaměstnanci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL OD 3. 1. 2022

Vážení rodiče, od ledna 2022 pokračuje preventivní antigenní testování žáků v základních školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí
a ve čtvrtek. Od 17. ledna probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí.
Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc.

V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Co dělat, pokud má vaše dítě pozitivní antigenní test?

Pokud vyjde vašemu dítěti antigenní test pozitivní, není nově potřeba kvůli žádance kontaktovat praktického lékaře – budeme vás informovat, jakým způsobem bude vašemu dítěti vystavena žádanka.

Existují dvě možnosti:
1) Dostanete SMS zprávu s číslem eŽádanky. Po obdržení této zprávy půjdete na libovolné odběrové místo, které provádí PCR testy na základě žádanky. U některých míst je třeba nejdříve rezervovat termín.
2) Dítě dostane od školy písemné potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu. Toto potvrzení donesete na libovolné odběrové místo, které provádí PCR testy na základě žádanky.
U některých míst je třeba nejdříve rezervovat termín. Potvrzení, které obdržíte od školy, není certifikátem použitelným pro přístup ke službám a akcím nebo pro cestování.

Seznam odběrových míst PCR testů najdete na: https://crs.uzis.cz/.

Pokud je výsledek PCR testu negativní, vaše dítě se vrací do běžné výuky.

Co dělat, pokud je výsledek PCR testu pozitivní?

Pokud je výsledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, kontaktujte praktického lékaře pro děti
a dorost. Následně vás bude kontaktovat krajská hygienická stanice nebo budete vyzváni
k sebetrasování. Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny.

Co se stane, když vyjde spolužákovi pozitivní antigenní test?

Pokud se tak stane během pondělního testování, pozitivní dítě se již nezúčastní výuky. Ostatní
ve škole zůstávají. Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky
u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků.

Co bude následovat, když se vaše dítě potká ve škole s pozitivním na covid-19?

Vaše dítě se může ve škole potkat s žákem, kterému vyšel pozitivní výsledek PCR testu. Pokud škola předá všechny potřebné informace krajské hygienické stanici, dostanete SMS zprávu, která bude obsahovat číslo eŽádanky, nařízení karantény a instrukce k PCR testu.
Už není třeba sebetrasování, ani neočekávejte telefonát z trasovacího centra.
Pokud se něco nepovede nebo byl kontakt mimo školu, dostanete SMS zprávu s výzvou
k sebetrasování. V takovém případě prosíme, využijte možnost sebetrasování, významně tím urychlíte celý proces.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNICH ŠKOL 13. A 20. PROSINCE 2021

V pondělí 13. 12. 2021 a 20. 12. 2021 se budou v celé České republice testovat mimo jiné žáci základních škol.
Testování proběhne stejným způsobem a při splnění stejných podmínek jako v září (viz níže) či v říjnu 2021, odkaz na aktuální manuál k těmto testováním najdete na Jak na to ve škole – edu.cz.

INFORMACE OHLEDNĚ POTVRZOVÁNÍ TISKOPISU PRO ÚČELY POSKYTNUTÍ OŠETŘOVNÉHO

V případě, že byla karanténa nařízena konkrétnímu dítěti, musí se rodiče se žádostí o vystavení rozhodnutí o potřebě ošetřování obrátit na orgán, který dítěti nařídil karanténu, tj. na krajskou hygienickou stanici nebo lékaře.

V případě, že krajská hygienická stanice nařídí uzavření školy či její části (třídy), vystaví naše škola na základě podkladů zaslaných krajskou hygienickou stanicí rodičům tiskopis
Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Tiskopis slouží jako potvrzení dané školy a je veřejně k dispozici na ePortálu ČSSZ - podrobnější informace
i odkaz na příslušný tiskopis naleznete v tomto odkazu
https://www.cssz.cz/web/cz/-/vystavovani-tiskopisu-pro-zadost-o-osetrovne-pri-narizeni-karanteny-diteti-nebo-pri-uzavreni-skolskeho-zarizeni.

----------------------------------------------------------------------------------------
Prosíme rodiče, jejichž dítě v poslední době prodělalo onemocnění
Covid-19, aby nám co nejdříve doložili potvrzení (e-mailem
na skola@zssobechleby.cz, vytištěné) nejlépe od laboratoře (případně
od lékaře) s datem, kdy došlo k odběru vzorku, který byl následně vyhodnocen jako Covid-19 pozitivní - toto datum musíme vložit do školního informačního systému, aby se správně určila doba, po kterou se takové dítě nemusí testovat.
Prosíme rodiče, pokud se vyskytne podezření na nákazu Covid-19
u dítěte, které má sourozence, aby dítě ani sourozence nadále neposílali
do mateřské školy nebo základní školy, dokud o dalším postupu nerozhodne krajská hygienická stanice.

Zkrácení výuky ve třídách 2. stupně ve středu 24. 11. 2021

6. až 9. třídě končí výuka 5. vyučovací hodinu, tj. v 11:50 hodin.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 22. A 29. LISTOPADU 2021

V pondělí 22. 11. 2021 a v pondělí 29. 11. 2021 se budou v celé České republice testovat mimo jiné žáci základních škol.
Testování proběhne stejným způsobem a při splnění stejných podmínek jako v září (viz níže) či v říjnu 2021, odkaz na aktuální manuál k těmto testováním
najdete na 
Jak na to ve škole – edu.cz.


TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. A 8. LISTOPADU 2021

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá,
že na území okresu Přerov proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to mimo jiné žáků základních škol.

Testování proběhne stejným způsobem a při splnění stejných podmínek jako v září 2021 (viz níže), odkaz na podrobný manuál najdete na https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/.

Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady

Vzhledem ke skutečnosti, že 31. 8. 2021 skončilo členství paní Zdeňce Mikulíkové ve školské radě podle § 167 odst. 9 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona),  která byla do školské rady zvolena za zákonné zástupce žáků naší základní, vyhlašuji podle § 167 odst. 8 téhož zákona doplňovací volby, které proběhnou 21.-26. 10. 2021.

Zákonným zástupcům žáků naší školy bude nejpozději 18. 10. 2021 doručena obálka s volebním lístkem pro volbu jednoho člena školské rady naší základní školy, který zastupuje zákonné zástupce žáků školy, a obálka pro vložení volebního lístku. Způsob provedení volby bude uveden
na volebním lístku.

Soběchleby 5. 10. 2021                                                            RNDr. Josef Hájek, ředitel

INFORMACE K ODSTÁVCE ELEKTŘINY V OBCI SOBĚCHLEBY

V pondělí 13. 9. 2021 proběhne v obci Soběchleby odstávka elektřiny od 7:30 do 15:00 hodin.

Provoz mateřské školy, základní školy a školní družiny proběhne bez omezení, ve školní jídelně bude z technických důvodů možné stravování pouze žáků 1. stupně základní školy (žáci
2. stupně jsou pro tento den ze stravování odhlášeni).

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách (ke stažení jako soubor pdf)

Vyjádření MŠMTVyjádření MŠMT

TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Děti v mateřské škole se netestují a nemusejí používat roušky.

Žáci 2. až 9. třídy naší základní školy se otestují ve dnech 1. září, 6. září a 9. září 2021, žáci
1. třídy se otestují ve dnech 2. září, 6. září a 9. září 2021.

Při pobytu v mateřské škole a v základní škole musí zákonní zástupci dětí a žáků (a jiné cizí osoby) používat povinnou ochranu nosu a úst (v současné době respirátor), jinak musí tyto prostory urychleně opustit.

Žáci jsou povinni ve společných prostorách základní školy a ve školských zařízeních (např. školní jídelně) používat povinnou ochranu nosu a úst (v současné době zdravotnickou ochrannou masku - roušku).

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) - tuto skutečnost je nutné doložit, případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Žáka je možné otestovat také přineseným antigenním testem, v takovém případě musí být daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku do 30. 6. 2021 (Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)) – pak je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití včetně doložení zařazení testu
ve výše zmíněném seznamu.
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole
a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost. Podrobnosti jsou uvedeny na FAQ COVID-19 – edu.cz nebo je najdete v Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 provoz a testování na Manuál MŠMT (edu.cz).

OD ÚTERÝ 8. 6. 2021 NEMUSÍ ŽÁCI POUŽÍVAT PŘI VÝUCE ROUŠKY, POVINNOST JE NOSIT ZŮSTÁVÁ O PŘESTÁVKÁCH A VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH.

Sběr starého papíru
Od 7. 6. 2021 proběhne sběr starého papíru - sběr se vybírá tříděný (noviny, letáky, časopisy..., kartony se neberou) svázaný nebo v krabicích. Kontejner je umístěn před vchodem do školní družiny. Sběr se vybírá ve dnech a časech:

úterý   8. 6.  -----------  15:00-17:00
středa   9. 6. 6:45-7:10 15:00-17:00
čtvrtek 10. 6. 6:45-7:10 15:00-17:00
pátek 11. 6. 6:45-7:10 --------------INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PRO RODIČE

Dne 9. června 2021 se konají individuální konzultace pro rodiče žáků naší školy:
- 1. stupeň 14:30-17:00
- 2. stupeň 15:00-17:30
Vstup do budovy školy a realizace individuálních konzultací jsou možné pouze
při dodržení aktuálně platných nařízení proti šíření epidemie covid-19 (respirátory, rozestupy apod.).
Pokud vám termín nevyhovuje, dohodněte si s vyučujícím individuální osobní nebo telefonickou schůzku.

OD 24. KVĚTNA 2021 MAJÍ VŠICHNI ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNÍ VÝUKU BEZ ROTACE PODLE BĚŽNÉHO ROZVRHU. VŠICHNI ŽÁCI SE TESTUJÍ 1x TÝDNĚ.

Od 24. 5. 2021 nemusí preventivní testování podstupovat osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní (dříve 90 dní). Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.

OD 17. KVĚTNA 2021 MAJÍ VŠICHNI ŽÁCI 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNÍ VÝUKU (BEZ ROTACE), ŠKOLNÍ DRUŽINA BUDE V PROVOZU V PLNÉM ROZSAHU.
V TÝDNU OD 17. DO 21. KVĚTNA 2021 MAJÍ ŽÁCI 6. a 9. TŘÍDY PREZENČNÍ VÝUKU, ŽÁCI 7. a 8. TŘÍDY MAJÍ DISTANČNÍ VÝUKU.

Školy nevydávají potvrzení o tom, že se dítě nebo žák absolvovali antigenní test
s negativním výsledkem. Pokud takové potvrzení pro své dítě potřebujete, doložíte tuto skutečnost čestným prohlášením zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovalo nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Rozvrh 17. 5. 2021 až 21. 5. 2021 prezenčně

6. třída

7:20-8:05

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

11:55-12:40

13:10-13:55

14:05-14:55

Pondělí

ČJ Peč

ZE Kol

MA Ned

PŘ Háj

DĚ Nav

 

 

 

Úterý

IN Kol

AJ Vaň

MA Ned

ČJ Peč

VZ Háj

TV Kol

 

 

Středa

ČJ Peč

ZE Kol

FY Ned

AJ Vaň

VV Ned

VV Ned

 

 

Čtvrtek

MA Ned

ČJ Peč

DĚ Nav

PŘ Háj

PČ Ned

 

 

 

Pátek

MA Ned

AJ Vaň

ČJ Peč

HV Hjk

TV Peč

VO Nav

 

 

9. třída

7:20-8:05

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

11:55-12:40

13:10-13:55

14:05-14:55

Pondělí

MA Ned

NJ Peč

PŘ Háj

AJ Vaň

ČJ Peč

IN Hjk

VO Nav

TV Kol

Úterý

NJ Peč

CHE Nav

ČJ Peč

MA Ned

AJ Vaň

PČ Vaň

 

 

Středa

MA Ned

ČJ Peč

AJ Vaň

FY Ned

DĚ Peč

VV Háj

 

 

Čtvrtek

ČJ Peč

MA Ned

PŘ Háj

NJ Peč

HV Hjk

TV Kol

 

 

Pátek

ČJ Peč

MA Ned

AJ Vaň

DĚ Peč

CHE Nav

ZE Kol

 

 

Rozvrh 17. 5. 2021 až 21. 5. 2021 distančně

7. třída

7:20-8:05

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

11:55-12:40

13:10-13:55

14:05-14:55

Pondělí

MA Háj

ČJ Nav

DĚ Nav

IN Hjk

 

 

 

 

Úterý

FY Ned

MA Háj

ČJ Nav

PŘ Háj

ZE Kol

 

 

 

Středa

AJ Vaň

ČJ Nav

MA Háj

DĚ Nav

 

 

 

 

Čtvrtek

ČJ Nav

MA Háj

AJ Vaň

FY Ned

PŘ Háj

 

 

 

Pátek

MA Háj

ZE Kol

ČJ Nav

 

 

 

 

 

8. třída

7:20-8:05

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

11:55-12:40

13:10-13:55

14:05-14:55

Pondělí

ČJ Nav

MA Háj

NJ Peč

CHE Nav

IN Hjk

PŘ Háj

 

 

Úterý

AJ Vaň

FY Ned

MA Háj

 

 

 

 

 

Středa

ČJ Nav

MA Háj

 

NJ Peč

PŘ Háj

 

 

 

Čtvrtek

MA Háj

AJ Vaň

FY Ned

ČJ Nav

 

 

 

 

Pátek

AJ Vaň

DĚ Peč

ZE Kol

MA Háj

VZ Háj

 

 

 

Rozvrh 10. 5. 2021 až 14. 5. 2021 prezenčně

7. třída

7:20-8:05

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

11:55-12:40

13:10-13:55

14:05-14:55

Pondělí

MA Háj

ČJ Nav

DĚ Nav

IN Hjk

AJ Vaň

VV Ned

 

 

Úterý

FY Ned

MA Háj

ČJ Nav

PŘ Háj

ZE Kol

VV Ned

PČ Ned

PČ Ned

Středa

AJ Vaň

ČJ Nav

MA Háj

DĚ Nav

VZ Kol

TV Peč

 

 

Čtvrtek

ČJ Nav

MA Háj

AJ Vaň

FY Ned

PŘ Háj

HV Hjk

 

 

Pátek

MA Háj

ZE Kol

ČJ Nav

VO Nav

TV Hjk

 

 

 

8. třída

7:20-8:05

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

11:55-12:40

13:10-13:55

14:05-14:55

Pondělí

ČJ Nav

MA Háj

NJ Peč

CHE Nav

IN Hjk

PŘ Háj

HV Hjk

TV Nav

Úterý

AJ Vaň

FY Ned

MA Háj

ČJ Nav

NJ Peč

DĚ Peč

 

 

Středa

ČJ Nav

MA Háj

ZE Kol

NJ Peč

PŘ Háj

CHE Nav

 

 

Čtvrtek

MA Háj

AJ Vaň

FY Ned

ČJ Nav

TV Nav

VV Háj

 

 

Pátek

AJ Vaň

DĚ Peč

ZE Kol

MA Háj

VZ Háj

VO Nav

 

 


Rozvrh 10. 5. 2021 až 
14. 5. 2021 distančně

6. třída

7:20-8:05

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

11:55-12:40

13:10-13:55

14:05-14:55

Pondělí

ČJ Peč

ZE Kol

MA Ned

PŘ Háj

DĚ Nav

 

 

 

Úterý

IN Kol

AJ Vaň

MA Ned

ČJ Peč

VZ Háj

 

 

 

Středa

ČJ Peč

ZE Kol

FY Ned

AJ Vaň

 

 

 

 

Čtvrtek

MA Ned

ČJ Peč

DĚ Nav

PŘ Háj

 

 

 

 

Pátek

MA Ned

AJ Vaň

ČJ Peč

 

 

 

 

 

9. třída

7:20-8:05

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

11:55-12:40

13:10-13:55

14:05-14:55

Pondělí

MA Ned

NJ Peč

PŘ Háj

AJ Vaň

ČJ Peč

IN Hjk

 

 

Úterý

NJ Peč

CHE Nav

ČJ Peč

MA Ned

AJ Vaň

 

 

 

Středa

MA Ned

ČJ Peč

AJ Vaň

FY Ned

DĚ Peč

 

 

 

Čtvrtek

ČJ Peč

MA Ned

PŘ Háj

NJ Peč

 

 

 

 

Pátek

ČJ Peč

MA Ned

AJ Vaň

DĚ Peč

CHE Nav

ZE Kol

 

 

V TÝDNU OD 10. DO 14. KVĚTNA 2021 MAJÍ ŽÁCI 7. A 8. TŘÍDY PREZENČNÍ VÝUKU
A ŽÁCI 6. A 9. TŘÍDY MAJÍ DISTANČNÍ VÝUKU. Pro žáky platí povinnost testování 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek, v případě nepřítomnosti v uvedené dny pak v nejbližší den přítomnosti ve škole.

OD 10. KVĚTNA 2021 JE MATEŘSKÁ ŠKOLA OTEVŘENA PRO VŠECHNY DĚTI
BEZ POVINNOSTI JEJICH TESTOVÁNÍ.

V týdnu od 3. do 7. května 2021 pokračuje u základní školy, u školní družiny a u mateřské školy současný režim jejich fungování s dvěma změnami:
1) Od 3. května 2021 se děti mateřské školy, žáci 1. stupně základní školy a všichni zaměstnanci testují jednou týdně (v pondělí), nejsou-li dítě, žák nebo zaměstnanec přítomni v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jejich příchodu.
2) Sportovní činnosti v mateřské škole jsou dále umožněny bez omezení na vnitřní nebo vnější prostory.

V sekci mateřská škola (školka) byly zveřejněny aktuální informace
k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání (https://zssobechleby.cz/stranka-materska-skola-58).

V souvislosti s přijímacími zkouškami na střední školy provede naše základní škola otestování žáků účastnících se přijímacích zkoušek antigenním testem včetně vystavení potvrzení o negativním výsledku testu v dohodnutých termínech tak, aby vzhledem k omezené časové platnosti potvrzení měli toto potvrzení vždy platné
ke dni konání přijímací zkoušky.
Testování je možné po předchozí domluvě dne a času absolvovat ve dnech
28. až 30. dubna 2021 a 3. a 4. května 2021.
Podrobnosti k testování v podobě dokumentu ve formátu pdf najdete na https://koronavirus.edu.cz/files/ochrana-zdravi-pz-pro-zs-final.pdf.
V něm je na str. 2 uvedeno, jak je možné nahradit potvrzení o provedeném testu
u přijímacích zkoušek.  

Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou - nově mohou rodiče svým dětem zajistit testy, které jsou povolené Ministerstvem zdravotnictví https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/.

Od 12. 4. 2021 se otevírá pro žáky 1. stupně naše základní škola v podobě rotační výuky, která se bude střídat po týdnu - 1. až 3. třída začne v týdnu od 12. do 16. dubna 2021 prezenční výukou (podle rozvrhu pro běžnou denní výuku) a 4. a 5. třída distanční výukou (podle rozvrhu pro on-line výuku) - v materiálu INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ, rozeslaném školám a školským zařízením MŠMT ČR, je výslovně uvedeno:
...

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (v příloze) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání
nově od 12. 4. 2021

V mateřských školách
▪ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,

▪ dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
V základních školách
▪ dětem v přípravné třídě,

▪ žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
▪ žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
...

Školní družina včetně ranní družiny a družina pro dětizaměstnanců vybraných profesích (v době jejich distanční výuky bude v provozu).

Od 12. 4. 2021 se otevírá naše mateřská škola pro předškoláky a děti zaměstnanců vybraných profesí.

Podmínkou přítomnosti dítěte nebo žáka na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování, které probíhá pravidelně v pondělí a ve čtvrtek antigenními testy (v případě nepřítomnosti v tyto dny pak v první den osobní přítomnosti ve škole) před zahájením výuky výhradně ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě co nejdříve odhalena.
Testy mají povahu tzv. samotestů, test si provádí sám žák pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelem školy. U dětí v MŠ, mladších žáků 1. stupně ZŠ a žáků se zdravotním postižením je možná účast zákonného zástupce při testování (viz výše).
Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě apod.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. Tuto skutečnost je nutné doložit tímto certifikátem.


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Bližší uinformace jsou uvedeny na ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU.

INFORMACE K 1. FÁZI OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

SKUPINY/OBLASTI

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Povinné předškolní vzdělávání a děti zaměstnanců vybraných profesí ve skupinách maximálně po 15 dětech.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. STUPEŇ
V týdenních rotacích celých tříd.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2. STUPEŇ
Distančně.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
Individuální konzultace pro žáky základní školy.

SKUPINOVÉ KONZULTACE
Dobrovolné skupinové konzultace v maximálním počtu 6 žáků a za dodržení režimových opatření pro
1) znevýhodněné žáky 2. stupně základní školy,
2) 9. ročník pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy.

OSTATNÍ
Výuka plavání a zpěvu: ne. Výuka tělesné výchovy: ne. Školní výlety: ne.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Pouze pro prezenčně vzdělávané žáky při dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

OCHRANA NOSU A ÚST
Všichni povinně ochrana úst a nosu.
a) Zaměstnanci školy a školského zařízení: respirátory (standardy dle MO MZd),
b) Žáci ZŠ: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO Mzd).
Výjimka pro děti a žáky, kterým brání jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav.

TESTOVÁNÍ
Povinné neinvazivní testování pro MŠ a ZŠ
- antigenní testování 2x týdně,
- PCR 1x týdně,
- 1. test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu,
- testování neprobíhá v případě individuálních konzultací.

VĚTRÁNÍ
Větrání 5 minut mezi vyučovacími hodinami a uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 minut.
Doporučená venkovní výuka v maximální míře.

HOMOGENITA
Povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod.
Doporučená homogenita u skupinových konzultací.

STRAVOVÁNÍ
Pro distanční výuku pouze odběr.
Pro prezenční výuku:
- pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb,
- rozestupy mezi žáky z různých tříd,
- přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd a s osobami vyzvedávajícími oběd na distanční výuce,
- stejná pravidla pro konzumaci svačin.

VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB V PROSTORÁCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Vstup třetích osob (mimo děti, žáky či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi nebo žáky. 

OD 1. BŘEZNA 2021

se nad rámec dosavadních opatření zakazuje
- osobní přítomnost dětí v mateřské škole,
- osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku v základní škole.

Základní škola poskytuje žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, ke způsobu její realizace obdržela od MŠMT ČR metodiku. 

Od 8. 3. 2021 je školní jídelna uzavřena do doby, než bude obnovena osobní přítomnost dětí v mateřské škole nebo osobní přítomnost žáků v základní škole.
V případě zájmu o odběr stravy u žáků základní školy účastnících se distančního vzdělávání, dětí mateřské školy účastnících se povinného distančního vzdělávání
a zaměstnanců je možný odběr oběda v místním pohostinství za stejnou cenu jako
ve školní jídelně - v případě zájmu je nutné se nahlásit na tel. čísle 581 696 316 (Pohostinství Soběchleby).

Informace k ošetřovnému najdete na Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz). Podle nových pravidel škola nevystavuje žádné potvrzení.

NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
 
OD 25. ÚNORA 2021 OD 00:00 HODIN DO ODVOLÁNÍ PLATÍ:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a normy a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:
ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
- na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází
na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než
2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Výše uvedený zákaz se mimo jiné nevztahuje na:
děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků.

MŠMT předpokládá, že k dalšímu provozu škol a školských zařízení zašle další informace v průběhu tohoto týdne v souvislosti s připravovaným projektem pilotního testování ve školách
a s ním spojenou distribucí testů do škol, ve kterých se předpokládá zahájení prezenční výuky spojené s testováním žáků.


ORGANIZACE VÝUKY OD 25. 1. 2021

Od 25. ledna 2021 pokračuje provoz škol a školských zařízení stejným způsobem jako v období od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 - 1. a 2. třída pokračují v prezenční výuce, 3. až 9. třída pokračují v distanční výuce.
O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Výpis z vysvědčení v papírové podobě bude předán žákům 1. a 2. třídy dne 28. ledna 2021. Zákonní zástupci žáků nepřítomných 28. ledna 2021 ve škole, tj. žáků 3. až 9. třídy, budou o jejich prospěchu informování e-mailem nejpozději 28. ledna 2020. Výpis z vysvědčení v papírové podobě obdrží tito žáci při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání, a to nejpozději třetí vyučovací den.

ORGANIZACE VÝUKY OD 11. 1. 2020 DO 22. 1. 2020
(STEJNÁ JAKO V TÝDNU OD 4. 1. 2020 DO 8. 1. 2020) 

1. a 2. třída má prezenční výuku podle běžného rozvrhu (bez tělesných cvičení a zpěvu). Oddělení školní družiny budou organizována zvlášť pro 1. třídu a zvlášť pro 2. třídu. 3. až 9. třída má distanční on-line výuku podle níže uvedeného rozvrhu.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky (třetí osobou mohou být zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, kontrolní orgány jako např. ČŠI, pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby).
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). Podle možností bude zařazován pobyt na čerstvém vzduchu.

Rozvrhy od 4. 1. 2021 až 8. 1. 2021 pro 3. až 9. třídu – distanční výuka on-line 

3. TŘÍDA

8:15-9:00

9:15-10:00

10:10-10:55

11:05-11:50

Pondělí

ČJ

MA

 

 

Úterý

ČJ

AJ

MA

 

Středa

ČJ

MA

 

 

Čtvrtek

ČJ

AJ

 

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Od pátku 18. 9. 2020 musí mít žáci 2. stupně základní školy (6. až 9. ročník nasazeny roušky také během vyučování.
Toto opatření se netýká žáků 1. stupně základní školy (1. až 5. ročník).

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Ve dnech 15. až 18. září probíhá sběr papíru. Sběr se vybírá tříděný (noviny, letáky, časopisy, KARTONY SE NEBEROU!), svázaný nebo v krabicích. Kontejner je umístěn před vchodem do školní družiny. Termíny sběru:
út 15. 9.    -----------     15:00-17:00
st 16. 9.    6:45-7:10     15:00-17:00
čt 17. 9.    6:45-7:10     15:00-17:00
pá 18. 9.   6:45-7:10     --------------
                                                                                        
                      (Petr Pečánka)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

zahájení vyučování                            čtvrtek 1. září 2022

podzimní prázdniny                           středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022

vánoční prázdniny                             pátek 23. prosince 2021 až pondělí 2. ledna 2023

zahájení vyučování v roce 2022          úterý 3. ledna 2023

ukončení vyučování v 1. pololetí         úterý 31. ledna 2023

pololetní prázdniny                            pátek 3. února 2023

jarní prázdniny v okrese Přerov          pondělí 6. února až neděle 12. února 2023

velikonoční prázdniny                        čtvrtek 6. dubna 2023

ukončení vyučování ve 2. pololetí       pátek 30. června 2023

hlavní prázdniny                               sobota 1. července až neděle 3. září 2023

zahájení školního roku 2023/2024      pondělí 4. září 2023

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021

Proběhne pro žáky 2. až 9 třídy od 7:20 do 9:00 hodin v jejich kmenových učebnách.

Slavnostní zahájení školní docházky dětí 1. třídy za účasti jejich zákonných zástupců proběhne od 7:20 hodin v učebně 1. třídy v 2. patře budovy základní školy (použijte prosíme prostřední schodiště, učebna je umístěna po vystoupání do 2. patra vlevo). Zákonní zástupci dětí 1. třídy obdrží při zahájení všechny potřebné informace.

Školní družina zahájí činnost ve středu 2. září včetně provozu ranní družiny (6:20-7:00 hodin) - 1. září obdrží žáci 1. až 5. třídy přihlášku k činnosti školní družiny - bez vyplněné a odevzdané přihlášky nemůže dítě zahájit docházku do školní družiny!

Školní stravování
MŠMT ČR prostřednictvím novely vyhlášky č. 106/2005 Sb. o školním stravování zvýšilo s účinností od 1. září 2021 limity na nákup potravin.
Od 1. září se proto zvyšují ceny jídel ve školní jídelně, podrobnosti najdete v sekci Školní jídelna (ŠKOLNÍ JÍDELNA (zssobechleby.cz)).

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Na základě žádosti Okresní správy sociálního zabezpečení Přerov zveřejňujeme následující informaci:

Pokud dítě v konkrétní den navštíví školu, byť se jedná o školní akci, která není vzděláváním (vyhlášení ministerstva školství k uvolnění opatření ode dne 22. 6. 2020), nárok na výplatu ošetřovného za tento den zaniká, neboť jakmile rodič dítě do školy pošle, ztrácí za tento den nárok na ošetřovné a nevykazuje ho na Výkazu péče jako den, kdy o dítě pečoval. Je povinností zaměstnance, aby skutečnost, že dítě v konkrétní den navštívilo školu, oznámil. Jinak se dopouští přestupku neoznámení rozhodné skutečnosti dle ustanovení § 128 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace konce školního roku 2019/2020:

23. 6. Fotografování žáků 9. třídy (+ s učiteli) od 8:00 hodin, odevzdání učebnic žáky 9. třídy třídnímu učiteli

26. 6. Odevzdání učebnic žáky 1. až 8. třídy třídním učitelům, odnesení učebních pomůcek domů (převlečení do TV apod.) – týká se všech žáků!

29. 6. Rozdání učebnic na nový školní rok žákům 1. až 8. třídy - žáci, kteří se nepovinných vzdělávacích aktivit neúčastní, si mohou vyzvednout učebnice spolu s vysvědčením 30. 6. 2020

30. 9. Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy na Obecním úřadě Soběchleby od 7:15 hodin, předání vysvědčení všem žákům 1. až 8. třídy
od 7:20 hodin, rozloučení se žáky 9. třídy od cca 8:00 hodin

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ŽÁK, KTERÝ NENAVŠTĚVOVAL NEPOVINNÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY REALIZOVANÉ BĚHEM KVĚTNA A ČERVNA VE ŠKOLE A BUDE CHTÍT VSTOUPIT DO BUDOVY ŠKOLY, SE MUSÍ PROKÁZAT ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/) S UVEDENÍM DATA PRVNÍHO VSTUPU DO ŠKOLY (např. 23. 6. 2020 v případě žáka 9. třídy - fotografování,
26. 6. 2020 v případě žáka 1. až 8. třídy – odevzdávání učebnic…) – V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ŽÁKU VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY UMOŽNĚN!

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE DRUHÉM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 BUDE VYCHÁZET (v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 211/2020 Sb.)

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
OD 1. ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Registrační číslo                                 Rozhodnutí

MŠ202001                                          Přijato
MŠ202002                                          Přijato
MŠ202003                                          Přijato
MŠ202004                                          Přijato
MŠ202005                                          Přijato
MŠ202006                                          Přijato
MŠ202007                                          Přijato
MŠ202008                                          Přijato

8. 6. 2020 (bude zveřejněno nejméně 14 dní)       RNDr. Josef Hájek, ředitel


INFORMACE PRO RODIČE K OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PRO ŽÁKY 6. AŽ 8. TŘÍDY OD 8. 6. 2020

Od pondělí 8. 6. 2020 budou v naší základní škole probíhat pro žáky 6. až 8. třídy nepovinné skupinové (případně individuální) konzultace nebo setkání s vyučujícími (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení apod.) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

Tyto konzultace a setkání pro žáky 6. až 8. třídy budou probíhat v pondělí, ve středu a v pátek vždy v rozsahu 5 vyučovacích hodin od 7:20 do 11:50 hodin, škola je otevřena od 7:00 hodin (žáci budou před vstupem do školy pověřenými pedagogy zorganizováni do skupin).

Podmínkou účasti žáka je podepsané čestné prohlášení (v příloze) - čestné prohlášení s datem podpisu v den prvního vstupu žáka do budovy školy (tj. 8. 6. 2020, případně pozdější, pokud se žák poprvé do školy dostaví až v některém z následujících dní) předloží žák při prvním vstupu do budovy školy – pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Od 8. 6. 2020 mají žáci 6. až 8. třídy ve dnech konání konzultací možnost stravování ve školní jídelně – ke stravování je nutné se přihlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 799 990 217).

Stravování bude probíhat pouze po jednotlivých skupinách žáků - strávníků, skupiny strávníků se nesmějí ve školní jídelně potkat:
- 1. skupina (žáci 6., případně část 7. třídy) se budou stravovat v době cca 12:00-12:15,
- 2. skupina (žáci 7. třídy) se budou stravovat v době cca 12:15-12:30,
- 3. skupina (žáci 8. třídy) se budou stravovat v době cca 12:30-12:45.

Informace o provozu základní školy, o způsobu realizace vzdělávacích aktivit a hygienických opatřeních jsou zveřejněny na www.zssobechleby.cz v sekci Škola – základní informace.

Výše uvedené informace budou také v písemné podobě včetně formuláře čestného prohlášení doručeny do poštovních schránek zákonných zástupců dětí navštěvujících 6. až 8. třídu naší základní školy nejpozději 2. 6. 2020.

Soběchleby 1. 6. 2020                                                                 RNDr. Josef Hájek, ředitel


SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE OD 1. ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Registrační číslo                                 Rozhodnutí
ZŠ202001                                          Přijato
ZŠ202002                                          Přijato
ZŠ202003                                          Přijato
ZŠ202004                                          Přijato
ZŠ202005                                          Přijato
ZŠ202006                                          Přijato
ZŠ202007                                          Přijato
ZŠ202008                                          Přijato
ZŠ202009                                          Přijato
ZŠ202010                                          Přijato
ZŠ202011                                          Řízení přerušeno
ZŠ202012                                          Přijato

7. 5. 2020 (bude zveřejněno nejméně 14 dní)                                   RNDr. Josef Hájek, ředitel

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. AŽ 5. TŘÍDY

Vážení rodiče,
od pondělí 25. 5. 2020 budou v naší základní škole realizovány vzdělávací a zájmové aktivity pro žáky 1. až 5. třídy.

Tyto aktivity budou probíhat každý pracovní den od 7:20 hodin do 16:00 hodin.

Podmínkou nástupu žáka do školy je

 1. přihlášení žáka k docházce do základní školy nejpozději 18. 5. 2020 (e-mailem na skola@zssobechleby.cz, telefonicky nebo prostřednictvím SMS na tel. č. 725 900 380) a
 2. podepsané čestné prohlášení (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/) - vyplněné a podepsané čestné prohlášení s uvedením data prvního vstupu žáka do budovy školy (25. 5. 2020) předložte s prvním vstupem žáka do budovy školy – pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Od 25. 5. 2020 je pro žáky 1. až 5. třídy zajištěno stravování ve školní jídelně (tel. č. 799 990 217).

Informace o provozu základní školy, o způsobu realizace vzdělávacích a zájmových aktivit a hygienických opatřeních jsou zveřejněny na https://zssobechleby.cz/stranka-otevreni-zakladni-skoly-pro-zaky-1-az-5-tridy-od-25-5-2020-101.

Soběchleby 5. 5. 2020                                            RNDr. Josef Hájek, ředitel

Výše uvedené informace budou také v písemné podobě včetně formuláře čestného prohlášení doručeny do poštovních schránek zákonných zástupců dětí navštěvujících 1. stupeň naší základní školy nejpozději 9. 5. 2020.

OPAKOVANÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

Od 11. 5. 2020 jsou organizovány konzultace pro žáky 9. třídy se zaměřením na přípravu na přijímací zkoušky, případné další úkoly k opakování a procvičování jsou zasílány e-mailem.

Od 25. 5. jsou organizovány vzdělávací a zájmové aktivity pro žáky 1. až 5. ročníku, neúčastnícím se žákům jsou úkoly k opakování a procvičování zasílány e-mailem.

Od 8. 6. 2020 jsou organizovány konzultace pro žáky 6. až 8. třídy, neúčastnícím se žákům budou úkoly k opakování a procvičování zasílány e-mailem.


INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY K OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 11. 5. 2020

Vážení rodiče,
od pondělí 11. 5. 2020 bude obnoven provoz v naší mateřské škole.

Podmínkou nástupu dítěte do mateřské školy je podepsané čestné prohlášení (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/- vyplněné a podepsané čestné prohlášení s uvedením data podpisu ke dni prvního vstupu dítěte do mateřské školy předložte při prvním vstupu dítěte do budovy mateřské školy – pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude dítěti umožněn vstup do mateřské školy.

Pokud vaše dítě nastoupí již 11. 5. 2020 do mateřské školy, je nutné je přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny (tel. č. 799 990 217) nejpozději ve čtvrtek 7. 5. 2020 do 10:00 hodin.

Informace o provozu mateřské školy a hygienických opatřeních jsou zveřejněny na https://zssobechleby.cz/stranka-obnoveni-provozu-materske-skoly-od-11-5-2020-100.

Soběchleby 4. 5. 2020                                      RNDr. Josef Hájek, ředitel

Výše uvedené informace budou také v písemné podobě včetně formuláře čestného prohlášení doručeny do poštovních schránek zákonných zástupců dětí navštěvujících naši mateřskou školu během úterý 5. 5. 2020.


INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍDY - PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY OD
 11. 5. 2020


Vážení rodiče,
od pondělí 11. 5. 2020 budou v naší základní škole probíhat konzultace pro žáky 9. třídy zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky, a to v pondělí, ve středu a v pátek v rozsahu
2 hodiny českého jazyka a 2 hodiny matematiky v uvedené dny. Protože se nebude jednat
o klasickou výuku, není nutná účast žáků, kteří nemusí konat přijímací zkoušky.
Konzultace budou probíhat od 7:20 do 10:55 hodin, budova školy bude přístupná od 7:00 hodin.

Podmínkou nástupu žáka do školy je
1. přihlášení žáka ke konzultacím nejpozději do 7. 5. 2020 včetně (e-mailem
na skola@zssobechleby.cz, telefonicky nebo prostřednictvím SMS na tel. č. 725 900 380) a
2. podepsané čestné prohlášení (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/) - vyplněné a podepsané čestné prohlášení s uvedením data prvního vstupu žáka do budovy školy (11. 5. 2020) předložte s prvním vstupem žáka do budovy školy – pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Docházející žáci budou zařazení do jedné skupiny – žáka nelze do skupiny zařadit později než k 11. 5. 2020!
V případě zájmu můžete žáka 9. třídy od 11. 5. 2020 přihlásit ke stravování ve školní jídelně
(tel. č. 799 990 217).

Informace o provozu základní školy a hygienických opatřeních jsou zveřejněny na https://zssobechleby.cz/index.php?moduser=user&page=99.

Soběchleby 4. 5. 2020                                      RNDr. Josef Hájek, ředitel

Výše uvedené informace budou také v písemné podobě včetně formuláře čestného prohlášení doručeny do poštovních schránek zákonných zástupců žáků 9. třídy naší základní školy nejpozději 5. 5. 2020.                                        

Vystavení potvrzení o nároku na ošetřovné při péči o dítě mladší 13 let (navštěvující základní nebo mateřskou školu)
K vystavení potvrzení není nutná osobní návštěva – stačí e-mailem (skola@zssobechleby.cz), prostřednictvím SMS nebo telefonicky (725 900 380) sdělit jméno a příjmení dítěte (v případě MŠ také rodné číslo) a případně e-mailovou adresu, kam má být potvrzení zasláno – vyplněný formulář potvrzený školou, který slouží jako omluvenka z práce, si žadatel vytiskne, doplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli (popřípadě si může potvrzení vyzvednout osobně).

Aktuální informace MPSV k ošetřovnému z důvodu uzavření škol a školských zařízení a v souvislosti s jejich znovuotevřením najdete na https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru.Volby do školské rady

Dne 12. 2. 2020 obdrží žáci pro rodiče obálku s volebním lístkem pro volbu dvou členů školské rady naší základní školy, kteří zastupují zákonné zástupce žáků školy, a obálku pro vložení volebního lístku - pokud základní školu navštěvuje více sourozenců, obdrží obálku nejstarší z nich. Způsob provedení volby je uveden na volebním lístku. Nepřítomným žákům bude obálka předána 13. 2. 2020.
Působnost školské rady upravuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (lze vyhledat např. na www.zakonyprolidi.cz).

Oznámení o konání voleb do školské rady

Vzhledem ke skutečnosti, že obec Soběchleby vydala novou zřizovací listinu školské rady, je nutné provést novou volbu 2 členů školské rady, které volí zákonní zástupci nezletilých žáků
a 2 členů školské rady, které volí pedagogičtí pracovníci základní školy.
Zbývající 2 členy školské rady jmenuje zřizovatel školy, tj. obec Soběchleby.

Volba členů školské rady, které volí zákonní zástupci žáků, proběhne 12. až 18. února 2020.

Volba členů školské rady, které volí pedagogičtí zaměstnanci základní školy, proběhne 12. února 2020.

Soběchleby 27. 1. 2020                                         RNDr. Josef Hájek, ředitel

Rozsvícení vánočního stromu

Děti z prvního stupně naší školy opět pomohly rozsvítit vánoční strom. První adventní neděle letos připadla na neděli prvního prosince. Naši žáci se sešli u kostela před pátou hodinou, aby ukázali, co se naučili během třítýdenního intenzivního nácviku. I přes nervozitu všech účinkujících se vše podařilo a děti zpívaly a recitovaly na jedničku, a proto si každý odnesl drobnou odměnu od pana starosty.

(H. Koutná)

Turnaj v Člověče, nezlob se!

V listopadu se v ZŠ Soběchleby konal již několikátý ročník turnaje v Člověče, nezlob se! spojený s oblíbeným waflováním. Letošní rekordní účast hráčů nás překvapila! Zasoutěžit si dorazilo 52 dětí z 1.stupně a někteří museli hrát dokonce na koberci, protože deset přichystaných stolů nestačilo. Po několika vyřazovacích kolech byli známi vítězové, na které čekaly blyštivé medaile i drobné ceny. Ve dvou kategoriích stanuli na stupních vítězů Karolínka Koláčková z 2.třídy a Ondra Kocián z 5.třídy. Smutní však nebyli ani ti, kteří nepostoupili do dalších kol, protože si o to dříve mohli stoupnout do fronty na voňavé wafle, které jsme zde celé odpoledne pekli a podávaly se s marmeládou, čokoládou a šlehačkou.
(Ivona Mikulíková)

Keramika s panem Švehlíkem

Jedno podzimní dopoledne se vystřídali žáci z prvního stupně a tvořili s panem Švehlíkem. Tentokrát si všichni vyrobili postavičku Mikuláše. Práce děti bavila a myslím si, že si to všichni pořádně užili.
(H. Koutná)

Halloween Párty

Děti ze ZŠ Soběchleby se každoročně těší na konec října, neboť to se v naší škole koná populární halloweenská párty. O tomto v anglicky mluvících zemích oblíbeném svátku vědí vše, protože už i prvňáčci letos navštěvují kroužek Hravé angličtiny. Na jedno odpoledne se tak všichni obléknou do kostýmů kostlivců, čarodějnic a čarodějů, aby si společně zatančili, popili tajemné lektvary a ochutnali dobroty v podobě pavouků, myší či očí. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří nám na tuto akci přispěli nápoji a zakoupenými či vlastnoručně upečenými dobrotami. Tak zase za rok, kouzelné bytosti!

(Ivona Mikulíková)

Vystoupení pro seniory

Na konci září si žáci z druhého oddělení školní družiny začali připravovat představení, které v říjnu předvedli seniorům při jejich setkání. Děti si připravily krátkou pohádku a několik písniček, kterými potěšily naše seniory.
(H. Koutná)

Navštívil nás Alfík

Kdo že je Alfík? Alfík je moc šikovný pejsek, který přijel do naší školy se svou paničkou Zdeňkou. Společně nám ukázali, co vše se Alfi dokázal naučit a bylo toho opravdu hodně. Alfi bravurně zvládal nejen povely sedni, lehni, zůstaň, ale dokázal i poznat písmenko, počítat násobilku, jezdit na skateboardu, nosil bačkory, hledal brýle a spoustu dalšího. Během ukázky jsme se od paní Zdeňky dozvěděli spoustu zajímavostí o životě a výcviku psů.
(H. Koutná)

Volba člena školské rady za zákonné zástupce žáků

Dne 8. 11. 2019 obdrželi žáci pro své rodiče obálku s volebním lístkem pro volbu jednoho ze dvou členů školské rady naší základní školy, kteří zastupují zákonné zástupce žáků školy (školská rada má celkem 6 členů, 2 zastupují pedagogické zaměstnance školy a 2 zbývající zřizovatele školy) a obálku pro vložení volebního lístku - pokud základní školu navštěvuje více sourozenců, obdržel obálku nejstarší z nich. Způsob provedení volby je uveden na volebním lístku. 
Působnost školské rady upravuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (lze vyhledat např. na www.zakonyprolidi.cz).

Organizace školního roku 2019/2020

Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019

Vánoční prázdniny: od pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020

Zahájení vyučování v příštím roce: v pondělí 6. ledna 2020

Vydání výpisu z vysvědčení: čtvrtek 30. ledna 2019

Jarní prázdniny: od pondělí 24. února 2020 do pátku 28. února 2020

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020

Vydání vysvědčení: úterý 30. června 2020

Hlavní prázdniny: od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020

Zahájení vyučování ve školním roce 2020/2021: v úterý 1. září 2020


Zápis účastníků k činnosti družiny ve školním roce 2019/2020

Všichni přihlášení účastníci byli k činnosti družiny přijati.

Pro případné zájemce zbývají ještě volná místa - k docházce je vhodné se přihlásit do konce října 2019.  

 

Školní rok 2022/2023

Zahájení školního roku 2018/2019

Školní rok začíná v pondělí 3. září 2018 v 7:20 hodin.

Školní rok 2017/2018


SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 

Registrační číslo                                 Rozhodnutí

MŠ201801                                         Přijato

MŠ201802                                         Přijato

MŠ201803                                         Přijato

MŠ201804                                         Přijato

MŠ201805                                         Přijato

MŠ201806                                         Přijato

MŠ201807                                         Přijato

MŠ201808                                         Přijato

MŠ201809                                         Přijato

MŠ201810                                         Přijato

MŠ201811                                         Přijato

MŠ201812                                         Přijato

MŠ201813                                         Přijato

 

Zveřejněno 1. 6. 2018                                         RNDr. Josef Hájek v. r., ředitel

 

 

Havajská noc v ZŠ Soběchleby

 

Letošní vysoké červnové teploty nás inspirovaly k uskutečnění akce Havajská noc ve škole. Padesátka dětí z 1.stupně dorazila v pátek v podvečer do školy se spacákem a karimatkou a rázem se ocitli na tichomořském ostrově. Celý předešlý týden si děti vyráběly pestrobarevné sukně, podobizny havajských bohů a tak jsme se všichni převlékli, na krk si pověsili typické věnce a párty mohla začít. Během večera jsme si zkusili havajský hula tanec, který nás naučil výtečný tanečník Jarda Dohnal. Nechyběl ani kvíz týkající se znalostí o Havaji a rovněž jsme měli pravý Waikiki bar, kde se po celý večer podávaly koktejly. Za tmy pak nesměla chybět stezka odvahy po našem ostrově a o půlnoci všichni vyčerpáním uléhali do svých provizorních postýlek. Po společné snídani odcházeli děti ráno spokojeně domů.

 

                                                                                                                                   Ivona Mikulíková

 Termíny sběru

út    22.5.     6.45-7.10      15.00-17.00 

st    23.5.     6.45-7.10      15.00-17.00          

čt    24.5.     6.45-7.10      15.00-17.00 

pá   25.5.     6.45-7.10          ---------       

Sběr může být netříděný, musí být svázaný nebo uložený v krabicích.

 

"Buďme Kamarádi" 

Žáci prvního až čtvrtého ročníku se 1ř. května zúčastnili zážitkového programu „Buďme Kamarádi“. Paní Mgr. Alena Svobodová velmi poutavě dětem přiblížila, jak se žije kamarádům s postižením a ukázala mnoho pomůcek, které usnadňují lidem s handicapem život. Během besedy si děti mohly vyzkoušet malování nohou, jízdu na invalidním vozíčku, chůzi se slepeckou holí a mnoho dalšího.

                                                                                                                                          (H. Koutná) 

Tonda obal na cestách 

14. 5. se všechny třídy naší školy postupně vystřídaly na hodinovém programu o třídění a recyklaci odpadu. Během hodiny si žáci mohli vyzkoušet, zda zvládnou správně třídit odpad a prohlédnout si, co lze vyrobit z odpadu a jak jej využít.

(H. Koutná)

Výlet 4., 5. a 6. třídy 

V pondělí 7. 5. se žáci vydali na výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde nás čekal bohatý program. Dopoledne jsme navštívili Valašskou dědinu ve skanzenu a Jurkovičovu rozhlednu. Viděli jsme mnoho chaloupek včetně školy, mlýna a kovárny. Z rozhledny se ti odvážnější mohli podívat
do širokého okolí. Po náročném dopoledni jsme dostali hlad a tak jsme se přesunuli na ranč Bučiska, kde na nás čekal oběd. Na ranči si děti užily hřiště, jízdu na koni, střelbu z kuše a spoustu další zábavy. Na závěr programu jsme vyšlapali na kopec, kde jsme si mohli prohlédnout zříceninu hradu Rožnov. Tam jsme potkali loupežníka a rytíře, kteří nám pomohli najít poklad. Tím byl veškerý program vyčerpán a my jsme se příjemně unavení vrátili zpět domů.

(H. Koutná) 

Vítání občánků

 V neděli 6. 5. si skupina žáků z naší školy připravila krátký program, aby pomohli přivítat nejmladší občánky ze Soběchleb. Náročná příprava byla odměněna potleskem a radostí z vydařeného vystoupení.

                                                                                                                                              (H. Koutná)

Den Země

 Den před státním svátkem, 30. dubna, jsme si zpříjemnili akcí, která oslavuje Den Země. Po příchodu do školy děti zhlédly film o planetě Zemi a v devět ráno jsme vyrazili ven. Všichni žáci byli rozděleni
do deseti družstev. Každý tým sbíral body na jednotlivých stanovištích, kde plnili zadané úkoly. V závěru dne byly vyhodnoceny a odměněny nejlepší družstva drobnou sladkostí.

                                                                                                                                   (H. Koutná)          

Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů
Konalo se 24. dubna v Lipníku nad Bečvou a zúčastnila se ho z naší školy 2 družstva ve dvou kategoriích.
Družstvo mladších žáků ve složení Jaromír Dohnal (5. třída), Tereza Kolářová (6. třída), Lucie Novotná (6. třída) a Petr Volf (6. třída) obsadilo 2. místo.
Družstvo starších žáků ve složení Daniel Kolář, Lenka Novotná, Filip Sehnal a Denisa Volfová (všichni 9. třída) obsadili 1. místo a postoupilo do okresního kola.

(J. Hájek)


Plavání 2. a 3. třídy

Jako každé jaro tak i letos byl 11. 4. zahájen plavecký výcvik. Během deseti lekcí se děti naučí a zdokonalí v plavání. Na závěr celého kurzu budou všichni úspěšní plavci odměněni mokrým vysvědčením.

                                                                                                                                    (H. Koutná)

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

OD 1. ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Registrační číslo                                 Rozhodnutí

ZŠ201801                                          Přijato

ZŠ201802                                          Přijato

ZŠ201803                                          Přijato

ZŠ201804                                          Přijato

ZŠ201805                                          Přijato

ZŠ201806                                          Přijato

ZŠ201807                                          Přijato

ZŠ201808                                          Přijato

ZŠ201809                                          Přijato

ZŠ201810                                          Přijato

ZŠ201811                                          Přijato

 

Zveřejněno 3. května 2018                                                           RNDr. Josef Hájek, ředitel

 

Zápis dětí do 1. třídy základní školy v Soběchlebech

Proběhne ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 13:30 do 17:00 hodin v učebně 3. třídy ve 2. patře budovy základní školy, s sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte.
Zákonný zástupce dítěte je povinen zapsat k plnění povinné školní docházky od 1. září 2018 dítě, které dovrší šest let věku do 31. srpna 2018, nebo dítě, kterému byl povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018).
Pokud termín zápisu z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, je možné se dostavit k zápisu po předchozí telefonické domluvě (581 627 246) v době od 1. do 30. dubna 2018 (v této lhůtě musí zápis dítěte proběhnout).

Žákům nabízíme

 • budovu školy v pěkném a klidném prostředí
 • dostupnost autobusové dopravy a autobusovou zastávku přímo před budovou školy
 • třídy s malým počtem žáků, což umožňuje skutečně individuální přístup pedagogů k žákům
 • školní vzdělávací program MAKOVICE – moderní venkovská škola = Myšlení, Asertivita, Komunikace, Občan, Výchova, Informace, Celistvost, Empatie
 • výuku anglického jazyka, německého jazyka, náboženství, plavecký výcvik, lyžařský výcvik
 • moderní multimediální učebny vybavené počítači a interaktivními tabulemi
 • účast v projektech Česko sportuje – Olympijský víceboj, Recyklohraní, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol…
 • naučné exkurze, výchovné koncerty, divadelní představeni a další kulturní akce
 • školní družinu s pestrou náplní činností
 • spoustu akcí během školního roku - turnaje v pexesu, člověče nezlob se, piškvorkách, halloweenskou oslavu,
 • čarodějnické disko, silvestrovskou párty, jablíčkování, výtvarné dílny pro žáky i rodiče…
 • projektové dny, např. Den Země, Vánoční jarmark…
 • pestrou nabídku zájmové činnosti – např. kroužek angličtiny, florbalový, keramický, první pomoci, ručních prací, šikovných rukou, zpívání s kytarou…
Podrobnější informace k zápisu jsou uvedeny na http://www.zssobechleby.cz/index.php?moduser=user&page=66.
(J. Hájek)

Finálové kolo soutěže Naší přírodou

28. března se v Přerově ve Středisku volného času ATLAS-BIOS konalo finálové kolo soutěže Naší přírodou. Tato soutěž je zaměřena na ekosystémy České republiky. Do finálového kola postoupili vítězi kvalifikačních kol – z naší školy pět žáků. Všichni prokázali ve finále velmi dobré znalosti a v konkurenci ostatních škol obsadili tato místa:

Kategorie mladších žáků:

3. místo Vojtěch Nevyjel (7. třída) v kategorii Společenstvo lesa
3. místo 
Natálie Melichárková (7. třída)v kategorii Společenstvo lidských obydlí

Kategorie starších žáků:

3. místo Jakub Trhlík (8. třída) v kategorii Společenstvo lidských obydlí
3. místo 
Martin Macek (9. třída) v kategorii Společenstvo vod
3. místo 
Matěj Nový (9. třída) v kategorii Společenstvo polí, luk a pastvin

Odměnou  všem  finalistům je přírodovědná exkurze do Jeseníků. Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

(J. Hájková)


MATEMATICKÝ KLOKAN

V pátek 16. března 2018 se konalo celostátní kolo soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Je to mezinárodní soutěž, kterou pořádá od roku 1995 v ČR  Jednota českých matematiků  fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají na začátku bonus - stejný počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

V kategorii CVRČEK (2. a 2. třída) získal nejvíce bodů Jonáš Kučera ze 3. třídy (53 bodů).
V kategorii KLOKÁNEK (4. a 5. třída) získala nejvíce bodů Daniela Kuličková (83 bodů).
V kategorii Benjamín (6. a 7. třída) získala nejvíce bodů Denisa Novotná ze 7. třídy (72 bodů).
V kategorii KADET se zúčastnila pouze 8.tř a nejvíce bodů získal Adam Kratochvíl (49 bodů).  Všem účastníkům děkujeme a nejlepším blahopřejeme.

(M. Nedbalová)


Párty Sv.Patrika

     17.března si lidé v anglicky mluvících zemích připomínají irského patrona Sv.Patrika. Také na ZŠ Soběchleby se děti výuce angličtiny věnují již od 1.třídy, a tak jsme si tento den společně připomněli. Symbolem je zelená barva, takže každý účastník dorazil na svatopatrikovskou párty v zeleném, podávaly se pouze zelené dobroty a zelené nápoje. Výzdobu tvořily trojlístky – symbol Irska. Všichni jsme se pak společně řádně zapotili při nácviku tradičního irského tance.

                                                                                                                                  (Ivona Mikulíková)


Okresní kolo v konverzační soutěži v kategorii II.A
Konalo se 23. února ve Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově a Michail Zosimov (8. třída) v něm obsadil 17. místo.
Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

(J. Hájek)


Okresní kolo v konverzační soutěži v kategorii I.A
Konalo se 9. února ve Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově a Tereza Dohnalová (7. třída) v něm obsadila 11. místo.
Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

(J. Hájek)

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka
Konalo se 5 února ve Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově a Adam Kratochvíl (8. třída) v něm obsadil 46. místo.
Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

(J. Hájek)

 

POHYBOVÉ HRY NA SNĚHU

      Letošní zima sice nebyla příliš bohatá na sněhovou nadílku, ale pár dní se místy sníh přece jen udržel a toho jsme právě využili s kroužkem pohybové hry. Ten funguje na naší škole již druhým rokem a navštěvují jej žáci 1.stupně. Většinou jsme v kroužku v tělocvičně, kde hrajeme ringo, přehazovanou, florbal, stolní tenis, badminton či soft tenis nebo při pěkném počasí chodíme na hřiště. A právě letos jsme využili skromné sněhové nadílky a dvakrát vyrazili ven na běžkách. Zatím jsme se nepustili na delší cestu, ale pouze si udělali stopu na místním hřišti, ale i tak byly už po 2 lekcích na mnohých vidět první pokroky. Užili jsme si přitom i spoustu zábavy a to hlavně tehdy, když se někteří odvážlivci pokoušeli sjet na běžkách z mírného kopce. Tak snad nám bude příští zima přát bohatší sněhovou nadílku!

 (Ivona Mikulíková)

ŠKOLNÍ PLES

       Letošní poslední lednový den se na naší škole nenesl pouze ve znamení pololetního vysvědčení, ale také 1. ročníku „Školního plesu“. Ten byl určen dětem 1. stupně a konal se v učebně 1. třídy. Všichni účastníci dorazili velmi pěkně společensky oblečeni, dámy zářily ve večerních róbách a pánům nechyběla kravata či motýlek. Po úvodní polonéze, kdy jsme si mohli prohlédnout všechny páry, následovaly první tance, které se střídaly s návštěvou fotokoutku a s občerstvením. V nabídce nechyběly dobroty slané, sladké a dokonce i čokoládová fontána, u které se stále tvořila fronta. A jaký by to byl ples bez tomboly? Ta se losovala na závěr a tak si řada dětí odnášela z našeho prvního plesu několik věcných cen. Podle spokojených tváří všech zúčastněných se dalo usuzovat, že se jim tato akce velmi líbila a rádi se zúčastní i příštího ročníku.                                                                                                                                                                                                   (Ivona Mikulíková)

ZOH SOBĚCHLEBY 2018

     Letos se začátkem ledna konal na naší škole již 5. ročník zimních olympijských her. Hodinu po poledni se u školy sešlo na pět desítek závodníků z 1. stupně, kterým byla přidělena čísla, byli zvoleni vlajkonoši české a olympijské vlajky a byla zažehnuta slavnostní pochodeň. Poté jsme společně v průvodu došli pod kopec za školní družinou, kde byly po vyslechnutí hymny a připomenutí významu olympiády hry slavnostně zahájeny. Tento den se závodilo ve sjezdu na čemkoliv na čas a o dva týdny později se na tom samém místě přidala disciplína hod sněhovou koulí na cíl. Po oba soutěžní dny měli závodníci zajištěno pohoštění v podobě perníku a nechyběl ani horký čaj. Disciplín bylo připraveno víc, ale počasí nám bohužel, co se sněhové nadílky týká, nepřálo. A tak jsme koncem ledna sečetli získané body ze dvou výše zmíněných disciplín a na stupně vítězů se postavili tři nejlepší závodníci z každé třídy. Tak tedy sportu zdar u příštích her!
 
                                                                                                                                 (Ivona Mikulíková) 

Silvestrovská párty 20.12.

 Silvestr ve středu? Proč ne.  Jako každý rok jsme se ve školní družině oblékli do různých veselých kostýmů a oslava mohla začít. Paní učitelka Mikulíková pouštěla nejoblíbenější písničky a my jsme si všichni pořádně užili veselé odpoledne.  Všem rodičům děkujeme za bohaté občerstvení, kterým jsme se posilnili. V půl třetí jsme odpočítali půlnoc a  přiťukli si dětským šampusem.

                                                                                                                                               (H. Koutná)

 

Vánoční jarmark

15. 12. se již tradičně škola proměnila ve vánoční dílnu. Už od první vyučovací hodiny si žáci ve všech třídách vyráběli všelijaké vánoční ozdoby a dekorace na odpolední prodej. Jako každý rok byl zahájen odpolední program krátkým vystoupením. Po té, když zazněly poslední tóny písní, mohli všichni návštěvníci vyrazit na prohlídku a nákup vydařených výrobků. Celá akce se vydařila a naladila většinu návštěvníků na správnou vánoční náladu.

 

(H. Koutná)


POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ JARMARK

Srdečně zveme rodiče našich žáků a širokou veřejnost na tradiční Vánoční jarmark, který se koná 15. prosince 2017 od 15:30 hodin.

Rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2017

 Vánoční atmosféru podpořilo vystoupení žáků druhého ročníku při rozsvícení vánočního stromu v Soběchlebech. Všechny děti se snažily a patří jim velké poděkování.

                                                                                                                                (H. Koutná)         


Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili 9. ročníku přehlídky SCHOLARIS

V úterý 14. listopadu 2017 navštívili žáci 8. a 9. třídy naší školy přehlídku oborů vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol SCHOLARIS, která se konala v Gymnáziu J. Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově.
Návštěvníci akce se měli možnost setkat se zástupci středních škol a učilišť i z jiných okresů, firem, hospodářské komory, pedagogicko-psychologické poradny, informačního a poradenského střediska pro volbu povolání úřadu práce a získat informace o studiu na středních školách ve školním roce 2018/2019, přehled o studijních oborech, informace o přijímacím řízení, výhled uplatnění zvolených profesí v praxi, prezentace oborů jednotlivých škol ve formě ukázek jejich činností, videoklipy o školách apod.

(J. Hájek)


Vystoupení žáků základní školy na Posezení se seniory v Kulturním domě v Soběchlebech
V pátek 10. listopadu 2017 vystoupili žáci 7. třídy Zuzana Kloudová, Alena Loubová, Nevyjel Vojtěch, Melichárková Natálie a Denisa Novotná se zpěvem písní s kytarovým doprovodem pod vedením Mgr. Dalibor a Koutného (zastoupil nemocnou Mgr. Jesiku U. Greisslerovou, která vede na naší škole kroužek zpívání s kytarou, ve kterém si žáci písničky na vystoupení nacvičili).
Vystoupení se velmi líbilo a mnozí přítomní si s chutí zazpívali písničky společně s vystupujícími.

(J. Hájek)


Exkurze pro žáky 1. stupně základní školy

Dne 7. listopadu 2017 odjeli žáci prvního stupně na exkurzi – cílem této exkurze byla nejprve návštěva hvězdárny v Prostějově. Žáci mohli speciálními dalekohledy pozorovat Slunce a ve výukovém programu se seznámili se souhvězdími, které mohou na obloze pozorovat v různých ročních obdobích.

Dalším místem, které jsme navštívili, byly Čechy pod Kosířem. Poutavý výklad pana Václava Obra v Muzeu kočárů (www.historickekocary.cz) nás všechny vtáhl do minulosti naší země.
Posledním bodem exkurze bylo Hasičské muzeum, společně jsme zde obdivovali krásu starých hasičských stříkaček.
Poznávací exkurze se všem moc líbila.

(M. Nedbalová)

 

Projektový den na Střední průmyslové škole Hranice
V pátek 3. listopadu 2017 navštívili žáci 9. třídy projektový den s tématem „Hrajeme si s dřevem“, který se konal v odborných dílnách SPŠ Hranice.
Po nezbytném proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se žáci seznámili s nástroji i stroji potřebnými k jejich činnosti (s bruskami, vrtačkami, sušičkami dřeva, hoblovačkami, pilkami) i s výrobou dřevěných briket. Pak začali samostatně vyrábět z předpřipravených dílů pejsky, kočičky a dřevěné vařečky včetně jejich zabroušení a nakonec vypalovali ozdoby na dřevěných svícnech – všechny vlastnoručně vyrobené předměty si pak žáci odnesli jako dárek.
Žákům se celou dobu věnoval učitel praktického vyučování J. Urban, který v případě potřeby poskytnul potřebnou radu nebo praktickou pomoc.

(Věra Vaňková)  


Halloweenská diskotéka 1. 11. 2017
Po roce se zase ve školní družině sešla spousta bubáků a strašidel, které si přišly zatancovat a zařádit na svůj rej. Modrovlasý DJ opět pouštěl ty nejlepší hity k tanci. Nechyběl ptačí tanec, mašinka ani tanec s koštětem.
Všem rodičům děkujeme za bohaté občerstvení, které nám na akci poskytli. Celé odpoledne jsme si bezvadně užili.

                                                                                                                                               (H. Koutná)

 

Keramika s panem Švehlíkem 23. 10. 2017
Již tradičně přijel pan Švehlík na předvánoční tvoření z keramiky. Tentokrát si děti vyrobily roztomilého čertíka, který zajisté doplní vánoční výzdobu v nejedné domácnosti.

(H. Koutná)

Sběr starého papíru
Proběhl ve dnech 17. až 24. října 2017 a podařilo se shromáždit 6 220 kg papíru. Výtěžek ve výši 12 440 Kč byl rozdělen mateřské škole a jednotlivým třídám základní školy do třídních fondů.

(J. Hájek) 

"Jablíčkování" 18. 10. 2017
Jablko je nejrozšířenější ovoce na světě. To, i spoustu dalších zajímavostí o jablku, jsme se dozvěděli  ve školní družině během zábavného odpoledne, které jsme celé věnovali jablku. Zahráli jsme si hry, ochutnali mošt i různé dobroty z jablek. Na závěr akce si děti poskládaly z jablek obrázky.
Velký dík patří šikovným maminkám a paní učitelce Ivoně Mikulíkové, které nám na akci upekly mnoho dobrot.

(H. Koutná)


Dýňový den ve 3. třídě
Ve středu 18. října 2017 se uskutečnil ve 3. třídě Dýňový den. Žáci si přinesli opravdu pěkné dýně a sami si je vyřezali. Můžete si je prohlédnout na výstavce u 3. třídy.

(H. Schwanzerová, třídní učitelka)


Hasiči ve školní družině
Pátek 13. října 2017 nebyl pro děti ze školní družiny nešťastný, ale zajímavý. Obě oddělení navštívili hasiči i se záchrannými psy.
Na praktických ukázkách představili svoji práci. Děti viděly, jak vycvičení psi zvládnou nalézt podle pachových stop ztraceného člověka. Co dělat, když v kuchyni hoří olej na pánvi a spousta dalších zajímavostí. V závěru si všichni mohli vyzkoušet hasičský oblek a prohlédnout si výstroj.
Celý program byl moc poutavý a my jsme si odnesli spoustu důležitých informací a zážitků.
(H. Koutná)


Žáci 7. až 9. ročníku navštívili 3. ročník Burzy práce a vzdělávání
Burza se konala 12. října 2017 v Hotelu JANA v Přerově a jejím smyslem bylo probudit a zvýšit zájem žáků základních a středních škol, jejich rodičů a veřejnosti o profese, které jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkové.
Na burze se prezentovali perspektivní zaměstnavatelé především z přerovského okresu, ale i z jiných částí Olomouckého a Zlínského kraje, kteří už teď mohou nabídnout řadu volných pracovních míst
ve strojírenství, elektrotechnice, optice, potravinářství, textilnictví, stavebnictví, v dopravě, nábytkářském průmyslu nebo zdravotnictví. Jako vystavovatelé se na burze také představily střední a vysoké školy,
o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé největší zájem, a které představily své vzdělávací programy.
Na burze nechyběli zaměstnanci Úřadu práce ČR, kteří zájemcům poradili nejen při výběru vhodného povolání, ale také pomohli s orientací ve vzdělávací nabídce škol. Návštěvníci získali přehled o tom, co v dnešní době zaměstnavatelé v tomto regionu potřebují a o jaké profese mají především zájem.
Organizátoři připravili pro návštěvníky doprovodné akca v podobě soutěží na stáncích vystavovatelů určené pro žáky a studenty. Dále pak v rámci programu burzy probíhaly praktické ukázky povolání a řemesel.

(J. Hájek)

 

Přírodovědný klokan 2017
Ve středu 11. října 2017 se konalo celostátní kolo soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Tato soutěž prověřuje znalosti a dovednosti dětí z předmětů matematika, fyzika, přírodopis, zeměpis a chemie.
Žáci 8. a 9. třídy naší školy soutěžili v kategorii Kadeta a nejlepšími řešiteli se stali 
Lenka Novotná (9. třída) se 75 body, Filip Sehnal (9. třída) se 60 body a Martina Coufalíková (9. třída) se 45 body.

(J. Hájková)

 

Zážitkový stan "Cesta do vesmíru"
V pátek 6. října 2017 se už před první vyučovací hodinou nafouknul v tělocvičně velký stan, aby do něj mohly vstoupit postupně všechny třídy.
Stan byl vystlán žíněnkami a tak si mohly děti pohodlně lehnout. Dětem z prvního stupně byl promítán film plný skřítků na kopuli stanu. Ti provedli děti celou Sluneční soustavou. Děti se dozvěděly zajímavosti o Slunci, Měsíci, hvězdách a všech planetách Sluneční soustavy. Co si děti zapamatovaly, si průvodce programem ověřil několika otázkami. Na závěr programu si děti vyzkoušely pohyby planet pomocí míčků.
Celý program byl zajímavý a dozvěděli jsme se mnoho informací.

                                                                                                                                              (H. Koutná)

Soběchlebský Š-krpál 29. 9. 2017
Poslední zářijový pátek se celá mateřská a základní škola věnovala sportu.
Všechny děti byly rozděleny podle věku do několika kategorií a poměřily své síly v běhu. Děti se snažily a běžely, co jim síly stačily. Proto pochvala patří všem a nejen těm, kteří se umístili na stupni vítězů. Ti, co se umístili na prvních třech místech, byli oceněni krásnou medailí a drobným dárkem. 

                                                                                                                                            (H. Koutná)

Andy Warhol a žáci 9. třídy v Holešově
V rámci výuky výtvarné výchovy se 26. září 2017 zúčastnili žáci 9. třídy výstavy exponátů krále popartu, grafika, malíře, filmového a reklamního tvůrce Andy Warhola.
Tato výstava s názvem „I´m OK“ byla nainstalována ve velkém sále zámku v Holešově a seznámila žáky s nejslavnější díly, s plakáty Marylin Monroe, s přebaly LP desek hudebních skupin od Velvet Undergroundu, Rolling Stones nebo Johna Lennona až po slavné Campbellovy plechovky.
Ve vedlejších sálech žáci shlédlivýstavu ke stému výročí české grafiky, která vznikla ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar. Výstava prezentovala díla stovky nejvýznamnějších autorů, jako byli Emil Filla, Max Švabinský, František Tichý, Kamil Lhoták, František Kupka, Oldřich Kulhánek a další.
Obě výstavy se žákům líbily.

(M. Nedbalová)

 

Vítání občánků v obci Lhota

V neděli 24. 9. pomohli žáci naší školy přivítat nejmladší občany v obci Lhota pásmem písní a básní. Vystoupení se vydařilo a několikatýdenní nacvičování bylo završeno.

(H. Koutná)


Slavnostní zahájení školního roku

První školní den je pozornost věnována především prvňáčkům. Nejinak to bylo i v naší škole, kde prvňáčky přivítala paní učitelka Mikulíková, pan ředitel a pan starosta. Starší žáci si připravili krátký program, se kterým vystoupili. Naši prvňáčci byli pasováni na školáky, a ti, kteří znají naši školu nejlépe, protože je tento školní rok pro ně poslední, se stali průvodci a těm nejmladším celou školu ukázali. Všem žákům přejeme v novém školním roce plno úspěchu a mnoho zážitků.

(H. Koutná)


Školní rok 2016/2017


Informace k placení stravného

Prosím rodiče, kteří platí stravu přes účet, aby provedli poslední platbu na měsíc červen a znovu začali platit až v srpnu na září.
Rodiče dětí v mateřské škole zaplatí za stravu o prázdninách hotově. Děti je nutné k odběru stravy přihlásit závazně - odběr stravy nebude možné odhlásit. Platbu je nutné uhradit v kanceláři vedoucí školní jídelny do konce června.
V případě nejasností kontaktujte osobně vedoucí školní jídelny nebo volejte 799 990 217.

(Lenka Dohnalová, vedoucí školní jídelny)

Den Země
Projektový ,,Den Země“ jsme letos přesunuli až na poslední týden školního roku. Celé pondělní dopoledne 26. června jsme věnovali aktivitám zaměřeným na ekologické chování a ochranu přírody.
Učitelé si připravili pro smíšená družstva 1. až 9. třídy deset soutěžních stanovišť v okolí Soběchleb. Na těchto stanovištích sbírala družstva body za úspěšné splnění různých úkolů - ,,Kam s nimi?“ , ,,Třídíme odpad“ , ,,Máme rádi zvířata“, ,,Počítáme s vodou“, ,,Co do přírody nepatří“, ,,Doba rozkladu odpadu v přírodě“, ,,Zjisti a zneškodni nebezpečného predátora na Zemi“ a podobně.
Souboj byl velmi vyrovnaný a všechna družstva (nejen ta, která se umístila na prvních třech místech) si zaslouží pochvalu za to, s jak velkým nasazením k soutěži přistupovala.

(J. Hájková)

 

Pohádková noc v základní škole
V závěru školního roku nesmí chybět již tradiční Pohádková noc. Děti z prvního stupně přišly v pátek 23. 6. 2017 do školy v pět hodin odpoledne a přinesly si vše potřebné k přespání ve škole. V úvodu akce se všichni rozdělili do skupin, ve kterých soutěžili. Nejprve si své znalosti ověřili v pohádkovém kvízu, dalším úkolem bylo poznat písničky z pohádek a pak nechyběla večeře ve Ferdově jídelně. Velkým překvapením pro všechny byla čokoládová fontána, tu jsme si bezvadně užili. No a po setmění došlo i na stezku odvahy, na všechny odvážlivce čekaly různé přízraky a strašidla. Všichni překonali svůj strach a stezku zvládli. Celý večer jsme ukončili pohádkou, kterou jsme už poslouchali ve spacácích.
Ráno jsme pořádně posnídali a uklidili. Na další pohádkovou noc se zase budeme těšit.

(H. Koutná)

 

Žáci hrají divadlo pro rodiče a širokou veřejnost
Vystoupení pro žáky naší základní školy bylo „generální zkouškou“ pro další představení, a to v neděli 18. června 2016 pr

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy