logotyp

Obnovení provozu mateřské školy od 11. 5. 2020

Informace k obnovení provozu mateřské školy od 11. 5. 2020 a jeho podmínkách (zpracováno podle dokumentu MŠMT ČR „PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“):

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do mateřské školy a z mateřské školy se na děti a jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“, ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu rozumí nejen rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének), toto neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).  
 • dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Před budovou mateřské školy je povinnost dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu (viz výše).

V prostorách mateřské školy

 • Do prostor mateřské školy je možné vstupovat pouze jednotlivě (dítě + doprovod).
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména k předání a vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Aktivity dětí budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu mateřské školy.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál mateřské školy, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Skupiny se budou intervalově střídat, nebo jednotlivé skupiny dětí budou využívat oddělený prostor.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá nejméně 1x denně nebo víckrát podle potřeby.
 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadků apod.
 • Mateřská škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistila dostatečné množství dezinfekce.
 • Větrání jako zásadní preventivní faktor bude prováděno nejméně jednou za hodinu po dobu nejméně 5 minut.
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách) s tím, že nebudou požity alergenní prostředky.
 • Odpadkové koše budou vyprázdněny aspoň jednou denně.

V učebně - herně

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě důkladně (po dobu 20 až 30 sekund) umyje  ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Každá učebna – herna a ložnice budou často větrány (minimálně jednou za hodinu po dobu nejméně 5 minut).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do mateřské školy vstoupit.
 • Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a mateřská škola bude kontaktovat zákonné zástupce dítěte s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude mateřská škola informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti nebo bude změněna jejich aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. činnosti s dětmi, opustí mateřskou školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti pak budou umístěny do jiné místnosti nebo bude změněna jejich aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

 Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • Stravování dětí bude realizováno při zajištění níže uvedených pravidel.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 • Pokrmy vydává personál mateřské školy včetně čistých příborů. Děti si samy nebudou nabírat jídlo ani pití a nebudou si brát ani příbory.
 • Při přípravě jídel a při jejich vydávání budou zvýšenou měrou dodržována běžná hygienická pravidla.

Základní pravidla pro provádění úklidu

 • Před znovuotevřením školy bude proveden důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.
 • Dezinfekce ploch bude prováděna co nejčastěji (s důrazem na místa dotyku rukou).
 • Pro čištění a dezinfekci budou používány dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou (podle informací uvedených na etiketě - účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení - min. EN14476 nebo DVV/RKI).
 • Ředění dezinfekčních prostředků bude prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení bude dezinfekce opakována.
 • Zvýšená pozornost bude věnována dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovladače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
 • Bude zajištěna dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).
 • O zpřísněných podmínkách úklidu je poučen úklidový personál.

Osoby s rizikovými faktory - ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

       1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

       2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

       3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

       4. Porucha imunitního systému, např.
           a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
           b) při protinádorové léčbě,
           c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

        5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

        6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

        7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

        8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Před prvním vstupem dítěte do mateřské školy předloží zákonný zástupce dítěte toto prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tento dokument v podobě čestného prohlášení (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/) nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.   

 

Soběchleby 5. 5. 2020                                               RNDr. Josef Hájek, ředitel 

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy