Jméno:
Heslo:

Zápis do 1. ročníku

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SOBĚCHLEBY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zapsat k plnění povinné školní docházky
od 1. září 2019 dítě, které dovrší šest let věku do 31. srpna 2019, nebo dítě, kterému byl povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019.

Termín konání: 4. dubna 2019 (čtvrtek) od 13:30 do 17:00 hodin - pokud termín nevyhovuje, je možné dostavit se k zápisu po předchozí telefonické domluvě v termínu od 1. do 30. dubna 2019)

Místo: učebna 2. třídy ve 2. patře budovy základní školy

Co přinést s sebou: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte

 

Průběh zápisu:

- zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (nejvýše 60 minut),

- dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně,

- u zápisu je přítomno vedení školy, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci,

- motivační část zápisu vedou pedagogové 1. stupně.

Formální část: zákonný zástupce dítěte (zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat)

- na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte,

- obdrží registrační číslo dítěte,

- předloží svůj průkaz totožnosti,

- předloží rodný list dítěte,

- obdrží Desatero rodičům.

Motivační část:

- pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud
s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní u formální části zápisu písemný souhlas),

- motivační část probíhá hravou formou – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti,

- škola zohledňuje rozdílné schopnosti dětí a nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu
s RVP PV.

Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni:

- jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji - obdrží Desatero pro rodiče pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi z RVP PV a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit,
 
- o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky
o možnostech vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte),
 
- o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,
 
- u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných
o systému společného vzdělávání.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy