logotyp

Zápis do 1. ročníku

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SOBĚCHLEBY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zapsat k plnění povinné školní docházky
od 1. září 2024 dítě, které dovrší šest let věku do 31. srpna 2024, nebo dítě, kterému byl povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024.

Termín konání: 4. dubna 2024 (čtvrtek) od 13:30 do 17:00 hodinpokud termín nevyhovuje, je možné dostavit se k zápisu po předchozí telefonické domluvě v termínu od 1. do 30. dubna 2024)

Místo: učebna 3. třídy ve 2. patře budovy základní školy

Co přinést s sebou: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte

Průběh zápisu:

-        zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (nejvýše 60 minut),

-        dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně,

-        u zápisu je přítomno vedení školy, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci,

-        motivační část zápisu vedou pedagogové 1. stupně.

Formální část zápisu: zákonný zástupce dítěte (zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat)

-        na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte,

-        obdrží registrační číslo dítěte,

-        předloží svůj průkaz totožnosti,

-        předloží rodný list dítěte,

-        obdrží Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi z RVP PV a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit),

-        informaci o systému společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných. 

Motivační část zápisu: pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní u formální části zápisu písemný souhlas),

-        motivační část probíhá hravou formou – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti,

-        škola zohledňuje rozdílné schopnosti dětí a nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s RVP PV.


Podání žádosti o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné podat v období konání zápisu,
tj. od 1. dubna 2024 do 30. dubna 2024, a musí být doložena (případně dodatečně):

1)     doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologického centra nebo speciálně pedagogického centra)

a

2)     doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Podle sdělení MŠMT ČR školská poradenská zařízení, jako jsou pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum zajistí nejnutnější služby v souvislosti se žádostmi o odklad povinné školní docházky:

Pokud zákonný zástupce ve výše stanovené lhůtě podá žádost o odklad povinné školní docházky a doloží ji doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a zároveň doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa, není nutné, aby zároveň podával žádost o přijetí k povinné školní docházce. V tomto případě ředitel rozhodne o odkladu povinné školní docházky
(a rozhodování o přijetí k základnímu vzdělávání neproběhne).

Pokud zákonný zástupce ve výše uvedeném případě podá (nadbytečně) žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky a řízení o přijetí k základnímu vzdělávání usnesením zastaví.

Pokud zákonný zástupce podá v době zápisu žádost o odklad povinné školní docházky, kterou nedoloží zákonem stanovenými doporučujícími posouzeními, je povinen v době zápisu zároveň podat také žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. V tomto případě se správní řízení o odkladu povinné školní docházky přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy