logotyp

Zápis k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2021:

Registrační číslo           Rozhodnutí
MŠ202101                      Přijato

MŠ202102                      Přijato
MŠ202103                      Přijato
MŠ202104                      Přijato
MŠ202105                      Přijato
MŠ202106                      Přijato
MŠ202107                      Přijato
MŠ202108                      Přijato
MŠ202109                      Přijato
MŠ202110                      Přijato
MŠ202111                      Přijato
MŠ202112                      Přijato
MŠ202113                      Přijato
MŠ202114                      Přijato

Zveřejněno 30. 5. 2021                                                              RNDr. Josef Hájek

Dětem nabízíme:

- angličtinu, hru na flétnu, plavecký výcvik, logopedickou péči
- akce pro děti – Dětský karneval, Velikonoční zajíčkování, Noc v mateřské škole…
- akce pro děti a rodiče – Drakiáda, Dýňový den, Lucerničková slavnost, Rej čarodějnic a čarodějů, Rozloučení se školáky, besídky…

Doba zápisu

Zápis proběhne od 2. května 2021 do 16. května 2021.

Forma zápisu

Bez osobní přítomnosti dětí.

Potřebné formuláře a jejich dostupnost

Formulář (žádost o přijetí dítěte k předškolní docházce) v papírové podobě jsou od 30. dubna 2021 k dispozici na OÚ Soběchleby (v úředních hodinách), v mateřské škole a v základní škole (zde si prosím předem dohodněte termín jejich vyzvednutí).

Pro usnadnění zápisu je níže umístěn formulář v elektronické podobě ve formátu pdf (k jeho otevření a případnému elektronickému vyplnění je možné použít zdarma dostupný Acrobat Reader DC, který lze v případě potřeby stáhnout z https://get.adobe.com/cz/reader/).

Ve formuláři prosím uveďte vždy e-mail, na který bude zasláno registrační číslo žádosti, pod kterým je vedena. Nejpozději 31. května 2021 budou výsledky zápisu formou uvedení registračních čísel žádostí zveřejněny na www.zssobechleby.cz.

Podání žádosti

Formulář je možné elektronicky vyplnit a

  1. poslat do datové schránky školy,
  2. opatřit uznávaným elektronickým podpisem a poslat jako přílohu e-mailu
    na skola@zssobechleby.cz,

nebo

  1. vytisknout, ručně vyplnit, podepsat a poslat poštou
  2. doručit osobně do poštovní schránky umístěné u vchodu do školy (levá strana budovy školy při pohledu z přední strany).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (plnou mocí).

Přílohy žádosti:

Kopie rodného listu

Je nutné doložit rodný list dítěte v podobě prosté kopie, kterou je možné doručit také dálkovým způsobem na e-mail skola@zssobechleby.cz.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost splní doložením potvrzení praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření.  

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby, ale individuální diagnostiku poskytují, a to v souladu s příslušnými epidemiologickými opatřeními. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu
k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň
s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností pište na skola@zssobechleby.cz nebo volejte 725 900 380.

Nemáte-li možnost naskenovat požadované dokumenty, je tak možné učinit zdarma 
po předchozí domluvě v základní škole.

 

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy