logotyp

Zápis k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole

Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V SOBĚCHLEBECH NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Proběhne v úterý 7. května 2024 od 14:00 do 18:00 hodin v budově mateřské školy na adrese Soběchleby 164.

Pokud vám termín zápisu nevyhovuje nebo jej z jakéhokoliv důvodu nestihnete, můžete podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání kdykoliv v období od 2. května 2024
do 16. května 2024.

Naše mateřská škola dětem nabízí:
- angličtinu, hru na flétnu, plavecký výcvik, lední bruslení, logopedickou péči…
- akce pro děti – Dětský karneval, Velikonoční zajíčkování, Noc v mateřské škole…
- akce pro děti a rodiče – Drakiáda, Dýňový den, Lucerničková slavnost, Rej čarodějnic a čarodějů, Rozloučení se školáky, besídky…

Podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné osobně, poštou, datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým způsobem. Při zápisu je nutné předložit doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou od lékaře (formulář je ke stažení k dispozici níže na této stránce), v papírové podobě lze vyzvednout v mateřské škole. V případě jiného než osobního podání je nutné přiložit kopie požadovaných dokumentů.

Poznámka: zapsání dítěte k docházce od 1. září 2024 neznamená, že musí od tohoto data začít do mateřské školy docházet (to neplatí u dětí, pro které je od tohoto data předškolní vzdělávání povinné) – datum zahájení docházky si zákonný zástupce dítěte přizpůsobí okolnostem a potřebám. Doporučujeme zákonným zástupcům přihlásit dítě k předškolní docházce od 1. září 2024 bez ohledu na skutečnost, kdy v průběhu školního roku 2024/2025 dítě skutečně zahájí pravidelnou docházku do mateřské školy.

Pro děti, které do 31. srpna 2024 včetně dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2024 předškolní vzdělávání povinné (nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením).

Tato povinnost se vztahuje na státní občany České republiky (dále ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu (u těchto dětí nemusí být doloženo, že se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Dítě může plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem – nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku je zákonný zástupce povinen škole oznámit rozhodnutí plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem v případě, pokud se jedná o

a) individuální vzdělávání dítěte dle § 34b školského zákona (v tomto případě ovšem jde
o dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání),

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Případné dotazy zodpovíme osobně, na tel. č. 602 720 680 (MŠ) nebo tel. č. 725 900 380 (ZŠ), na e-mailové adrese
ms-sobechleby@seznam.cz nebo na adrese skola@zssobechleby.cz.

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy