logotyp

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace, č. p. 198, 753 54 Soběchleby (dále jen „mateřské školy“), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024.

a) K předškolnímu vzdělávání může být přijato dítě, které dovršilo nejméně 2 roky věku a které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, bez plen a s dovednostmi částečné sebeobsluhy.

b) Pro děti, které do 31. srpna 2024 dosáhnou věku pěti let, nebo mají pro školní rok 2024/2025 odklad zahájení povinné školní docházky, je od 1. září 2024 předškolní vzdělávání povinné (nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením). Tato povinnost se vztahuje na státní občany České republiky (dále ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu (u těchto dětí nemusí být doloženo, že se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

c) Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

d) Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

e) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podaná zákonnými zástupci dítěte, kterému nejsou v době zápisu 2 roky, bude přijata pouze v případě, pokud dítě dosáhne věku 2 let nejpozději 31. 8. 2024.

f) Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v součtu s dětmi, které již do mateřské školy docházejí, překročí k 1. 9. 2024 počet 75 míst v mateřské škole, budou použita kritéria uvedená v bodě i).

g) Rozhodnutí,kterým se vyhovuježádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, bude oznámeno nejpozději do 30 dnů ode dne konání zápisu zveřejněním seznamu registračních čísel (budou dětem přiděleny při zápisu) na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách www.zssobechleby.cz po dobu nejméně
15 dnů – tímto se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

h) Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno do vlastních rukou.

i)  K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v následujícím pořadí:

1) Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (předškolák), s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které dosáhne pěti let do 31. 8. 2024, podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

2) Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2024) dosáhne nejméně čtyř let věku, podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

3) Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2024) dosáhne nejméně tří let věku, podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

4) Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2024) dosáhne nejméně dvou let věku, podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

5) Ostatní děti z nespádové oblasti, v pořadí od nejstaršího po nejmladšího, do naplnění volné kapacity školy.

6) V případě, že by se o posledním volném místu k přijetí rozhodovalo mezi dětmi se stejným datem narození, rozhodne mezi nimi losování.

Soběchleby 19. 4. 2024                                                          RNDr. Josef Hájek, ředitel, v. r.

 

 

 

 

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy