logotyp

Společné (inkluzivní) vzdělávání

Školní poradenské pracoviště základní školy

Školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce, metodik prevence a asistenti pedagoga.

Za jeho činnost odpovídá vedoucí učitel základní školy:

 • dohlíží na včasné zpracování PLPP a IVP třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky;
 • dohlíží na počáteční zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků, zjištění nadaných a velmi nadaných žáků, zjištění překážek v učení a zapojení z důvodu sociokulturně znevýhodněného prostředí učiteli v 1. ročníku základní školy;
 • zaznamenává do matriky informace o poskytování podpůrných opatření žákům.

Výchovný poradce:

 • koordinuje činnost školního poradenského zařízení;
 • spolupracuje s třídními učiteli, ostatními učiteli a dalšími pedagogickými zaměstnanci školy při zpracování PLPP a IVP pro nadané žáky, velmi nadané žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • koordinuje mezi vyučujícími různých předmětů tvorbu a konečnou podobu PLPP a IVP;
 • kontroluje, zda vyučující zohlednil ve své části zpracovávaného IVP všechna doporučení školského poradenského zařízení;
 • zajišťuje písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být PLPP nebo IVP prováděn;
 • zajišťuje seznámení všech vyučujících velmi nadaného žáka nebo nadaného žáka a jeho zákonného zástupce s IVP;
 • po podpisu PLPP nebo IVP zákonným zástupcem žáka a po získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP VUZŠ;
 • dohlíží na realizaci podpůrných opatření doporučených danému žákovi v praxi;
 • koordinuje spolupráci školy a školského poradenského zařízení nebo dalších institucí podílejících se na vzdělávání a výchově žáka.

 Školní metodik prevence:

 • připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole;
 • koordinuje poskytování poradenských preventivních služeb školou a specializovanými školskými zařízeními žákům se specifickými poruchami chování.

Asistent pedagoga:

 • pomáhá vzdělávat heterogenní skupiny žáků v jednom třídním kolektivu;
 • pomáhá vzdělávat žáka se závažným stupněm potřeby podpůrných opatření (neschopného plně se zapojit do spolupráce se třídou) v kolektivu intaktních žáků;
 • pomáhá vytvořit podmínky pro týmovou spolupráci;
 • pomáhá vytvořit více příležitostí k individuální práci se žákem (i s ostatními žáky ve třídě);
 • pomáhá lépe poznat osobnost žáka (žáků);
 • účastní se vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v případě, pokud to vyžadují jeho potřeby;
 • podporuje přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami kolektivem třídy a podílí se
 • na ovlivňování pozitivního třídního klimatu;
 • účastní se komunikace mezi školou a rodinou žáka;
 • zásadně nevykonává ty činnosti, které může žák realizovat sám;
 • podporuje žáka v samostatnosti a učí ho dovednostem, které vedou ke snižování závislosti na ostatních osobách;
 • nikdy neplní za žáka jeho školní výstupy;
 • pomáhá vzdělávat heterogenní skupiny žáků v jednom třídním kolektivu;
 • pomáhá vzdělávat žáka se závažným stupněm potřeby podpůrných opatření (neschopného plně se zapojit do spolupráce se třídou) v kolektivu intaktních žáků;
 • pomáhá vytvořit podmínky pro týmovou spolupráci;
 • pomáhá vytvořit více příležitostí k individuální práci se žákem (i s ostatními žáky ve třídě).

 

Úkoly pedagogů při realizaci podpůrných opatření

 Koordinátor inkluze pro I. stupeň (Mgr. Jesika Ulrika Greisslerová):

 • odpovídá za spolupráci se školským poradenským zařízením (PPP, SPC) v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi.

 Koordinátor inkluze pro II stupeň (Jan Navrátil):

 • odpovídá za spolupráci se školským poradenským zařízením (PPP, SPC) v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi.

 Učitel:

 • zajišťuje v příznivém klimatu třídy efektivní vzdělávání vedoucí k tomu, aby se žák pohyboval
 • v bezpečném prostředí a byl zde osobnostně i odborně připraven k plnoprávnému zapojení
 • do společnosti;
 • zná zdravotní stav žáka, zná dopady zdravotního handicapu žáka na jeho vzdělávání;
 • zná sociální zázemí žáka;
 • zná limity, kterými je vzdělávání žáka nacházejícího se v konkrétním sociokulturním prostředí ovlivněno;
 • zná případné psychické zvláštnosti související s příčinami zdravotního či sociálního postižení
 • či znevýhodnění žáka;
 • užívá vzhledem k potřebám žáků adekvátní formy, metody a postupy vzdělávání;
 • plánuje vzdělávací jednotku tak, aby byla zajištěna diferenciace přístupu k těmto žákům;
 • využívá vyhodnocování realizovaných vzdělávacích aktivit k dalším plánovaným činnostem;
 • spolupracuje s dalšími učiteli podílejícími se na vzdělávání konkrétních žáků;
 • spolupracuje s rodiči;
 • spolupracuje s dalšími odborníky podílejícími se na rozvoji žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, a to nejen v oblasti výchovy a vzdělávání;
 • má nárok na podporu poradenských pracovníků školských poradenských zařízení.

Třídní učitel:

 • sleduje úroveň zapojení žáka do třídního kolektivu;
 • sleduje, zda úroveň plnění školních výstupů odpovídá možnostem a schopnostem žáka;
 • dohlíží na jednotný přístup k žákovi ze strany všech zainteresovaných pedagogů i všech nepedagogických pracovníků školní komunity;
 • usměrňuje neadekvátní soudy ostatních pracovníků školy, pokud tyto nereflektují znalost žáka v širších souvislostech;
 • koordinuje aktivity související se zásahy poradenských pracovníků a pracovníků sociálních služeb.

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy