logotyp

Kritéria přijímání dětí pro zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Soběchlebech od 1. 9. 2023

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace, č. p. 198, 753 54 Soběchleby (dále jen „mateřské školy“), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2023.

a) K předškolnímu vzdělávání může být přijato dítě, které dovršilo nejméně 2 roky věku a které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, bez plen a s dovednostmi částečné sebeobsluhy. Toto neplatí pro dítě, pro které je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2023 povinné (dítě dosáhlo nebo dosáhne 5 let věku nejpozději 31. 8. 2023 (včetně dítěte s odkladem povinné školní docházky). Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podaná zákonnými zástupci dítěte, kterému nejsou v době zápisu 2 roky, bude přijata pouze v případě, pokud dítě dosáhne věku 2 let nejpozději 31. 8. 2023.
 
b) Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v součtu s dětmi, které již do mateřské školy docházejí, překročí k 1. 9. 2023 počet 75 míst v mateřské škole, budou použita kritéria uvedená v bodě e).

c) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, bude oznámeno nejpozději do 30 dnů ode dne konání zápisu zveřejněním seznamu registračních čísel (budou dětem přiděleny při zápisu) na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách www.zssobechleby.cz po dobu nejméně 15 dnů – tímto se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

d) Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno do vlastních rukou.

e) K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v následujícím pořadí:

1) Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (předškolák), s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které dosáhne pěti let do 31. 8. 2023, podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

2) Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně čtyř let věku, podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

3) Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně tří let věku, podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

4) Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně dvou let věku, podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

5) Ostatní děti z nespádové oblasti, v pořadí od nejstaršího po nejmladšího, do naplnění volné kapacity školy.

6) V případě, že by se o posledním volném místu k přijetí rozhodovalo mezi dětmi se stejným datem narození, rozhodne mezi nimi losování. 

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy