logotyp

GDPR - informace o zpracování osobních údajů

Záznam o činnosti zpracování

Záznam o činnosti zpracováníZáznam o činnosti zpracování

GDPR

Správce údajů: Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace

Kontakty na správce: zde

Jaká je odpovědnost správce?
Jako správce Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace, jsme odpovědni za veškerá zpracování vašich osobních údajů v rámci některé agendy v naší organizaci. Dále vyřizujeme vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky a poskytujeme vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: pavel.hradil@sms-sluzby.cz, tel. +420 608 263 063

K čemu je mi pověřenec?
Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy Základní školy a Mateřské školy Soběchleby, příspěvkové organizace, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce Základní školy a Mateřské školy Soběchleby, příspěvkové organizace.
Pověřenec vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí (§ 45 zákona o zpracování osobních údajů, který je v legislativním procesu) a dodržuje důvěrnost o stížnostech (čl. 38 odst. 5 ON). Odpovědný za vyřízení vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?
Pokud vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v Základní škole a Mateřské škole Soběchleby, příspěvkové organizaci (odborně řečeno – naše Základní školy a Mateřské školy Soběchleby, příspěvkové organizace je zpracovává jako správce), máte právo:

Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji v čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále „ON“). V případě, že váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji v čl. 16, 17 a 18 ON). 

Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které jsou zveřejněny na zde.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu skola@zssobechleby.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete učinit prostřednictvím listinné zásilky zaslané na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

Ve vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do Základní školy a Mateřské školy Soběchleby, příspěvkové organizace, dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme vaše práva.

Soběchleby 22. 5. 2018

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy