logotyp

Zápis do 1. ročníku

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE OD 1. ZÁŘÍ 2021

Registrační číslo
ZŠ202101                   Přijato
ZŠ202102                   Přijato
ZŠ202103                   Přijato
ZŠ202104                   Přijato
ZŠ202105                   Přijato
ZŠ202106                   Přijato
ZŠ202107                   Přijato
ZŠ202108                   Přijato
ZŠ202109                   Přijato
ZŠ202110                   Přijato
ZŠ202112                   Přijato
ZŠ202113                   Přijato
ZŠ202114                   Přijato
ZŠ202116                   Přijato
ZŠ202118                   Přijato
                                                                                            RNDr. Josef Hájek, ředitel

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. 
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Doba zápisu

Zápis proběhne od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Forma zápisu

Bez osobní přítomnosti dětí.

Potřebné formuláře a jejich dostupnost

Formuláře (žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce nebo žádost o odklad povinné školní docházky) v papírové podobě budou zákonným zástupcům "předškoláků", kteří navštěvují naši mateřskou školu, doručeny do poštovní schránky nejpozději 2. dubna 2021, případně je možné je vyzvednout po předchozí domluvě v základní škole.
Pro usnadnění zápisu jsou níže umístěny potřebné formuláře v elektronické podobě
ve formátu pdf (k jejich otevření a případnému elektronickému vyplnění je možné použít zdarma dostupný Acrobat Reader DC, který lze v případě potřeby stáhnout z https://get.adobe.com/cz/reader/.
Ve formuláři prosím uveďte vždy e-mail, na který bude zasláno registrační číslo žádosti,
pod kterým bude vedena. Do 13. května 2021 budou výsledky zápisu s uvedením registračních čísel žádostí zveřejněny na www.zssobechleby.cz.

Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce

Formuláře je možné elektronicky vyplnit a
   1. poslat do datové schránky školy (gudmsi6),
   2. opatřit uznávaným elektronickým podpisem a poslat jako přílohu e-mailu
       na skola@zssobechleby.cz 
nebo 
   3. vytisknout, ručně vyplnit, podepsat a poslat poštou nebo doručit osobně.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (plnou mocí).

V případě dítěte, které nenavštěvovalo naši mateřskou školu, je nutné doložit rodný list dítěte v podobě prosté kopie, kterou je možné doručit nejlépe dálkovým způsobem jako přílohu e-mailu zaslaného na adresu skola@zssobechleby.cz.

Podání žádosti o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné podat v období konání zápisu, tj. od 1. dubna do 30. dubna 2021, a musí být doložena (případně dodatečně):
   1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologického centra nebo speciálně pedagogického centra) a
   2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud zákonný zástupce ve výše stanovené lhůtě podá žádost o odklad povinné školní docházky a doloží ji doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a zároveň doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa, není nutné, aby zároveň podával žádost o přijetí k povinné školní docházce. V tomto případě ředitel rozhodne o odkladu povinné školní docházky (a rozhodování o přijetí k základnímu vzdělávání neproběhne). Pokud zákonný zástupce podá zároveň (nadbytečně) žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky a řízení o přijetí k základnímu vzdělávání usnesením zastaví.

Pokud zákonný zástupce podá v době zápisu žádost o odklad povinné školní docházky, kterou nedoloží zákonem stanovenými doporučujícími posouzeními, je povinen v době zápisu zároveň podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. V takovém případě se správní řízení o zápisu přeruší a bude stanovena doba, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Pokud zákonný zástupce nedoloží tato potvrzení do stanovené doby, řízení o odkladu povinné školní docházky bude zastaveno v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum zajistí nejnutnější služby v souvislosti se žádostmi o odklad povinné školní docházky.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností pište na skola@zssobechleby.cz nebo volejte 725 900 380.
                                                                                                                    
            (J. Hájek)

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy