logotyp

Zápis do 1. ročníku

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. 
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Doba zápisu

Zápis proběhne od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Forma zápisu

Bez osobní přítomnosti dětí.

Potřebné formuláře a jejich dostupnost

Formuláře (žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce nebo žádost o odklad povinné školní docházky) v papírové podobě budou zákonným zástupcům "předškoláků", kteří navštěvují naši mateřskou školu, doručeny do poštovní schránky nejpozději 2. dubna 2021, případně je možné je vyzvednout po předchozí domluvě v základní škole.
Pro usnadnění zápisu jsou níže umístěny potřebné formuláře v elektronické podobě
ve formátu pdf (k jejich otevření a případnému elektronickému vyplnění je možné použít zdarma dostupný Acrobat Reader DC, který lze v případě potřeby stáhnout z https://get.adobe.com/cz/reader/.
Ve formuláři prosím uveďte vždy e-mail, na který bude zasláno registrační číslo žádosti,
pod kterým bude vedena. Nejpozději 6. května 2021 budou výsledky zápisu formou uvedení registračních čísel žádostí zveřejněny na www.zssobechleby.cz.

Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce

Formuláře je možné elektronicky vyplnit a
   1. poslat do datové schránky školy (gudmsi6),
   2. opatřit uznávaným elektronickým podpisem a poslat jako přílohu e-mailu
       na skola@zssobechleby.cz 
nebo 
   3. vytisknout, ručně vyplnit, podepsat a poslat poštou nebo doručit osobně.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (plnou mocí).

V případě dítěte, které nenavštěvovalo naši mateřskou školu, je nutné doložit rodný list dítěte v podobě prosté kopie, kterou je možné doručit nejlépe dálkovým způsobem jako přílohu e-mailu zaslaného na adresu skola@zssobechleby.cz.

Podání žádosti o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné podat v období konání zápisu, tj. od 1. dubna do 30. dubna 2021, a musí být doložena (případně dodatečně):
   1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologického centra nebo speciálně pedagogického centra) a
   2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud zákonný zástupce ve výše stanovené lhůtě podá žádost o odklad povinné školní docházky a doloží ji doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a zároveň doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa, není nutné, aby zároveň podával žádost o přijetí k povinné školní docházce. V tomto případě ředitel rozhodne o odkladu povinné školnídocházky (a rozhodování o přijetí k základnímu vzdělávání neproběhne). Pokud zákonný zástupce podá zároveň (nadbytečně) žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky a řízení o přijetí k základnímu vzdělávání usnesením zastaví.

Pokud zákonný zástupce podá v době zápisu žádost o odklad povinné školní docházky, kterou nedoloží zákonem stanovenými doporučujícími posouzeními, je povinen v době zápisu zároveň podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. V takovém případě se správní řízení o zápisu přeruší a bude stanovena doba, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Pokud zákonný zástupce nedoloží tato potvrzení do stanovené doby, řízení o odkladu povinné školní docházky bude zastaveno v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum zajistí nejnutnější služby v souvislosti se žádostmi o odklad povinné školní docházky.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností pište na skola@zssobechleby.cz nebo volejte 725 900 380.
                                                                                                                    
            (J. Hájek)

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy