logotyp

Aktuální informace

Školní rok 2019/2020

Oznámení mimořádných opatření, vystavení potvrzení o uzavření školy nebo mateřské školy, učivo k domácímu procvičování

Na základě žádosti Okresní správy sociálního zabezpečení Přerov zveřejňujeme následující informaci:

Pokud dítě v konkrétní den navštíví školu, byť se jedná o školní akci, která není vzděláváním (vyhlášení ministerstva školství k uvolnění opatření ode dne 22. 6. 2020), nárok na výplatu ošetřovného za tento den zaniká, neboť jakmile rodič dítě do školy pošle, ztrácí za tento den nárok na ošetřovné a nevykazuje ho na Výkazu péče jako den, kdy o dítě pečoval. Je povinností zaměstnance, aby skutečnost, že dítě v konkrétní den navštívilo školu, oznámil. Jinak se dopouští přestupku neoznámení rozhodné skutečnosti dle ustanovení § 128 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace konce školního roku 2019/2020:

23. 6. Fotografování žáků 9. třídy (+ s učiteli) od 8:00 hodin, odevzdání učebnic žáky 9. třídy třídnímu učiteli

26. 6. Odevzdání učebnic žáky 1. až 8. třídy třídním učitelům, odnesení učebních pomůcek domů (převlečení do TV apod.) – týká se všech žáků!

29. 6. Rozdání učebnic na nový školní rok žákům 1. až 8. třídy - žáci, kteří se nepovinných vzdělávacích aktivit neúčastní, si mohou vyzvednout učebnice spolu s vysvědčením 30. 6. 2020

30. 9. Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy na Obecním úřadě Soběchleby od 7:15 hodin, předání vysvědčení všem žákům 1. až 8. třídy
od 7:20 hodin, rozloučení se žáky 9. třídy od cca 8:00 hodin

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ŽÁK, KTERÝ NENAVŠTĚVOVAL NEPOVINNÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY REALIZOVANÉ BĚHEM KVĚTNA A ČERVNA VE ŠKOLE A BUDE CHTÍT VSTOUPIT DO BUDOVY ŠKOLY, SE MUSÍ PROKÁZAT ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/) S UVEDENÍM DATA PRVNÍHO VSTUPU DO ŠKOLY (např. 23. 6. 2020 v případě žáka 9. třídy - fotografování,
26. 6. 2020 v případě žáka 1. až 8. třídy – odevzdávání učebnic…) – V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ŽÁKU VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY UMOŽNĚN!

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE DRUHÉM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 BUDE VYCHÁZET (v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 211/2020 Sb.)

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
OD 1. ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Registrační číslo                                 Rozhodnutí

MŠ202001                                          Přijato
MŠ202002                                          Přijato
MŠ202003                                          Přijato
MŠ202004                                          Přijato
MŠ202005                                          Přijato
MŠ202006                                          Přijato
MŠ202007                                          Přijato
MŠ202008                                          Přijato

8. 6. 2020 (bude zveřejněno nejméně 14 dní)       RNDr. Josef Hájek, ředitel


INFORMACE PRO RODIČE K OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PRO ŽÁKY 6. AŽ 8. TŘÍDY OD 8. 6. 2020

Od pondělí 8. 6. 2020 budou v naší základní škole probíhat pro žáky 6. až 8. třídy nepovinné skupinové (případně individuální) konzultace nebo setkání s vyučujícími (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení apod.) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

Tyto konzultace a setkání pro žáky 6. až 8. třídy budou probíhat v pondělí, ve středu a v pátek vždy v rozsahu 5 vyučovacích hodin od 7:20 do 11:50 hodin, škola je otevřena od 7:00 hodin (žáci budou před vstupem do školy pověřenými pedagogy zorganizováni do skupin).

Podmínkou účasti žáka je podepsané čestné prohlášení (v příloze) - čestné prohlášení s datem podpisu v den prvního vstupu žáka do budovy školy (tj. 8. 6. 2020, případně pozdější, pokud se žák poprvé do školy dostaví až v některém z následujících dní) předloží žák při prvním vstupu do budovy školy – pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Od 8. 6. 2020 mají žáci 6. až 8. třídy ve dnech konání konzultací možnost stravování ve školní jídelně – ke stravování je nutné se přihlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 799 990 217).

Stravování bude probíhat pouze po jednotlivých skupinách žáků - strávníků, skupiny strávníků se nesmějí ve školní jídelně potkat:
- 1. skupina (žáci 6., případně část 7. třídy) se budou stravovat v době cca 12:00-12:15,
- 2. skupina (žáci 7. třídy) se budou stravovat v době cca 12:15-12:30,
- 3. skupina (žáci 8. třídy) se budou stravovat v době cca 12:30-12:45.

Informace o provozu základní školy, o způsobu realizace vzdělávacích aktivit a hygienických opatřeních jsou zveřejněny na www.zssobechleby.cz v sekci Škola – základní informace.

Výše uvedené informace budou také v písemné podobě včetně formuláře čestného prohlášení doručeny do poštovních schránek zákonných zástupců dětí navštěvujících 6. až 8. třídu naší základní školy nejpozději 2. 6. 2020.

Soběchleby 1. 6. 2020                                                                 RNDr. Josef Hájek, ředitel


SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE OD 1. ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Registrační číslo                                 Rozhodnutí
ZŠ202001                                          Přijato
ZŠ202002                                          Přijato
ZŠ202003                                          Přijato
ZŠ202004                                          Přijato
ZŠ202005                                          Přijato
ZŠ202006                                          Přijato
ZŠ202007                                          Přijato
ZŠ202008                                          Přijato
ZŠ202009                                          Přijato
ZŠ202010                                          Přijato
ZŠ202011                                          Řízení přerušeno
ZŠ202012                                          Přijato

7. 5. 2020 (bude zveřejněno nejméně 14 dní)                                   RNDr. Josef Hájek, ředitel

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. AŽ 5. TŘÍDY

Vážení rodiče,
od pondělí 25. 5. 2020 budou v naší základní škole realizovány vzdělávací a zájmové aktivity pro žáky 1. až 5. třídy.

Tyto aktivity budou probíhat každý pracovní den od 7:20 hodin do 16:00 hodin.

Podmínkou nástupu žáka do školy je

  1. přihlášení žáka k docházce do základní školy nejpozději 18. 5. 2020 (e-mailem na skola@zssobechleby.cz, telefonicky nebo prostřednictvím SMS na tel. č. 725 900 380) a
  2. podepsané čestné prohlášení (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/) - vyplněné a podepsané čestné prohlášení s uvedením data prvního vstupu žáka do budovy školy (25. 5. 2020) předložte s prvním vstupem žáka do budovy školy – pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Od 25. 5. 2020 je pro žáky 1. až 5. třídy zajištěno stravování ve školní jídelně (tel. č. 799 990 217).

Informace o provozu základní školy, o způsobu realizace vzdělávacích a zájmových aktivit a hygienických opatřeních jsou zveřejněny na https://zssobechleby.cz/stranka-otevreni-zakladni-skoly-pro-zaky-1-az-5-tridy-od-25-5-2020-101.

Soběchleby 5. 5. 2020                                            RNDr. Josef Hájek, ředitel

Výše uvedené informace budou také v písemné podobě včetně formuláře čestného prohlášení doručeny do poštovních schránek zákonných zástupců dětí navštěvujících 1. stupeň naší základní školy nejpozději 9. 5. 2020.

OPAKOVANÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

Od 11. 5. 2020 jsou organizovány konzultace pro žáky 9. třídy se zaměřením na přípravu na přijímací zkoušky, případné další úkoly k opakování a procvičování jsou zasílány e-mailem.

Od 25. 5. jsou organizovány vzdělávací a zájmové aktivity pro žáky 1. až 5. ročníku, neúčastnícím se žákům jsou úkoly k opakování a procvičování zasílány e-mailem.

Od 8. 6. 2020 jsou organizovány konzultace pro žáky 6. až 8. třídy, neúčastnícím se žákům budou úkoly k opakování a procvičování zasílány e-mailem.


INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY K OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 11. 5. 2020

Vážení rodiče,
od pondělí 11. 5. 2020 bude obnoven provoz v naší mateřské škole.

Podmínkou nástupu dítěte do mateřské školy je podepsané čestné prohlášení (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/- vyplněné a podepsané čestné prohlášení s uvedením data podpisu ke dni prvního vstupu dítěte do mateřské školy předložte při prvním vstupu dítěte do budovy mateřské školy – pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude dítěti umožněn vstup do mateřské školy.

Pokud vaše dítě nastoupí již 11. 5. 2020 do mateřské školy, je nutné je přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny (tel. č. 799 990 217) nejpozději ve čtvrtek 7. 5. 2020 do 10:00 hodin.

Informace o provozu mateřské školy a hygienických opatřeních jsou zveřejněny na https://zssobechleby.cz/stranka-obnoveni-provozu-materske-skoly-od-11-5-2020-100.

Soběchleby 4. 5. 2020                                      RNDr. Josef Hájek, ředitel

Výše uvedené informace budou také v písemné podobě včetně formuláře čestného prohlášení doručeny do poštovních schránek zákonných zástupců dětí navštěvujících naši mateřskou školu během úterý 5. 5. 2020.


INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍDY - PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY OD
 11. 5. 2020


Vážení rodiče,
od pondělí 11. 5. 2020 budou v naší základní škole probíhat konzultace pro žáky 9. třídy zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky, a to v pondělí, ve středu a v pátek v rozsahu
2 hodiny českého jazyka a 2 hodiny matematiky v uvedené dny. Protože se nebude jednat
o klasickou výuku, není nutná účast žáků, kteří nemusí konat přijímací zkoušky.
Konzultace budou probíhat od 7:20 do 10:55 hodin, budova školy bude přístupná od 7:00 hodin.

Podmínkou nástupu žáka do školy je
1. přihlášení žáka ke konzultacím nejpozději do 7. 5. 2020 včetně (e-mailem
na skola@zssobechleby.cz, telefonicky nebo prostřednictvím SMS na tel. č. 725 900 380) a
2. podepsané čestné prohlášení (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/) - vyplněné a podepsané čestné prohlášení s uvedením data prvního vstupu žáka do budovy školy (11. 5. 2020) předložte s prvním vstupem žáka do budovy školy – pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Docházející žáci budou zařazení do jedné skupiny – žáka nelze do skupiny zařadit později než k 11. 5. 2020!
V případě zájmu můžete žáka 9. třídy od 11. 5. 2020 přihlásit ke stravování ve školní jídelně
(tel. č. 799 990 217).

Informace o provozu základní školy a hygienických opatřeních jsou zveřejněny na https://zssobechleby.cz/index.php?moduser=user&page=99.

Soběchleby 4. 5. 2020                                      RNDr. Josef Hájek, ředitel

Výše uvedené informace budou také v písemné podobě včetně formuláře čestného prohlášení doručeny do poštovních schránek zákonných zástupců žáků 9. třídy naší základní školy nejpozději 5. 5. 2020.                                        

Vystavení potvrzení o nároku na ošetřovné při péči o dítě mladší 13 let (navštěvující základní nebo mateřskou školu)
K vystavení potvrzení není nutná osobní návštěva – stačí e-mailem (skola@zssobechleby.cz), prostřednictvím SMS nebo telefonicky (725 900 380) sdělit jméno a příjmení dítěte (v případě MŠ také rodné číslo) a případně e-mailovou adresu, kam má být potvrzení zasláno – vyplněný formulář potvrzený školou, který slouží jako omluvenka z práce, si žadatel vytiskne, doplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli (popřípadě si může potvrzení vyzvednout osobně).

Aktuální informace MPSV k ošetřovnému z důvodu uzavření škol a školských zařízení a v souvislosti s jejich znovuotevřením najdete na https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru.Volby do školské rady

Dne 12. 2. 2020 obdrží žáci pro rodiče obálku s volebním lístkem pro volbu dvou členů školské rady naší základní školy, kteří zastupují zákonné zástupce žáků školy, a obálku pro vložení volebního lístku - pokud základní školu navštěvuje více sourozenců, obdrží obálku nejstarší z nich. Způsob provedení volby je uveden na volebním lístku. Nepřítomným žákům bude obálka předána 13. 2. 2020.
Působnost školské rady upravuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (lze vyhledat např. na www.zakonyprolidi.cz).

Oznámení o konání voleb do školské rady

Vzhledem ke skutečnosti, že obec Soběchleby vydala novou zřizovací listinu školské rady, je nutné provést novou volbu 2 členů školské rady, které volí zákonní zástupci nezletilých žáků
a 2 členů školské rady, které volí pedagogičtí pracovníci základní školy.
Zbývající 2 členy školské rady jmenuje zřizovatel školy, tj. obec Soběchleby.

Volba členů školské rady, které volí zákonní zástupci žáků, proběhne 12. až 18. února 2020.

Volba členů školské rady, které volí pedagogičtí zaměstnanci základní školy, proběhne 12. února 2020.

Soběchleby 27. 1. 2020                                         RNDr. Josef Hájek, ředitel

Rozsvícení vánočního stromu

Děti z prvního stupně naší školy opět pomohly rozsvítit vánoční strom. První adventní neděle letos připadla na neděli prvního prosince. Naši žáci se sešli u kostela před pátou hodinou, aby ukázali, co se naučili během třítýdenního intenzivního nácviku. I přes nervozitu všech účinkujících se vše podařilo a děti zpívaly a recitovaly na jedničku, a proto si každý odnesl drobnou odměnu od pana starosty.

(H. Koutná)

Turnaj v Člověče, nezlob se!

V listopadu se v ZŠ Soběchleby konal již několikátý ročník turnaje v Člověče, nezlob se! spojený s oblíbeným waflováním. Letošní rekordní účast hráčů nás překvapila! Zasoutěžit si dorazilo 52 dětí z 1.stupně a někteří museli hrát dokonce na koberci, protože deset přichystaných stolů nestačilo. Po několika vyřazovacích kolech byli známi vítězové, na které čekaly blyštivé medaile i drobné ceny. Ve dvou kategoriích stanuli na stupních vítězů Karolínka Koláčková z 2.třídy a Ondra Kocián z 5.třídy. Smutní však nebyli ani ti, kteří nepostoupili do dalších kol, protože si o to dříve mohli stoupnout do fronty na voňavé wafle, které jsme zde celé odpoledne pekli a podávaly se s marmeládou, čokoládou a šlehačkou.
(Ivona Mikulíková)

Keramika s panem Švehlíkem

Jedno podzimní dopoledne se vystřídali žáci z prvního stupně a tvořili s panem Švehlíkem. Tentokrát si všichni vyrobili postavičku Mikuláše. Práce děti bavila a myslím si, že si to všichni pořádně užili.
(H. Koutná)

Vystoupení pro seniory

Na konci září si žáci z druhého oddělení školní družiny začali připravovat představení, které v říjnu předvedli seniorům při jejich setkání. Děti si připravily krátkou pohádku a několik písniček, kterými potěšily naše seniory.
(H. Koutná)

Halloween Párty

Děti ze ZŠ Soběchleby se každoročně těší na konec října, neboť to se v naší škole koná populární halloweenská párty. O tomto v anglicky mluvících zemích oblíbeném svátku vědí vše, protože už i prvňáčci letos navštěvují kroužek Hravé angličtiny. Na jedno odpoledne se tak všichni obléknou do kostýmů kostlivců, čarodějnic a čarodějů, aby si společně zatančili, popili tajemné lektvary a ochutnali dobroty v podobě pavouků, myší či očí. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří nám na tuto akci přispěli nápoji a zakoupenými či vlastnoručně upečenými dobrotami. Tak zase za rok, kouzelné bytosti!

(Ivona Mikulíková)

Navštívil nás Alfík

Kdo že je Alfík? Alfík je moc šikovný pejsek, který přijel do naší školy se svou paničkou Zdeňkou. Společně nám ukázali, co vše se Alfi dokázal naučit a bylo toho opravdu hodně. Alfi bravurně zvládal nejen povely sedni, lehni, zůstaň, ale dokázal i poznat písmenko, počítat násobilku, jezdit na skateboardu, nosil bačkory, hledal brýle a spoustu dalšího. Během ukázky jsme se od paní Zdeňky dozvěděli spoustu zajímavostí o životě a výcviku psů.
(H. Koutná)

Volba člena školské rady za zákonné zástupce žáků

Dne 8. 11. 2019 obdrželi žáci pro své rodiče obálku s volebním lístkem pro volbu jednoho ze dvou členů školské rady naší základní školy, kteří zastupují zákonné zástupce žáků školy (školská rada má celkem 6 členů, 2 zastupují pedagogické zaměstnance školy a 2 zbývající zřizovatele školy) a obálku pro vložení volebního lístku - pokud základní školu navštěvuje více sourozenců, obdržel obálku nejstarší z nich. Způsob provedení volby je uveden na volebním lístku. 
Působnost školské rady upravuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (lze vyhledat např. na www.zakonyprolidi.cz).

Zápis účastníků k činnosti družiny ve školním roce 2019/2020

Všichni přihlášení účastníci byli k činnosti družiny přijati.

Pro případné zájemce zbývají ještě volná místa - k docházce je vhodné se přihlásit do konce října 2019.  

 

Organizace školního roku 2019/2020

Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019

Vánoční prázdniny: od pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020

Zahájení vyučování v příštím roce: v pondělí 6. ledna 2020

Vydání výpisu z vysvědčení: čtvrtek 30. ledna 2019

Jarní prázdniny: od pondělí 24. února 2020 do pátku 28. února 2020

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020

Vydání vysvědčení: úterý 30. června 2020

Hlavní prázdniny: od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020

Zahájení vyučování ve školním roce 2020/2021: v úterý 1. září 2020


ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO OD 1. ZÁŘÍ 2019

Mateřská škola
dítě 2 až 6 let: 33 Kč celodenně (přesnídávka 9 Kč, oběd 16 Kč, svačina 8 Kč)
dítě 7 let: 37 Kč celodenně (přesnídávka 9 Kč, oběd 20 Kč, svačina 8 Kč)

Základní škola
žák 7 až 10 let oběd 20 Kč
žák 11 až 14 let oběd 23 Kč
žák 15 a více let oběd 26 Kč

Dospělý strávník oběd 64 Kč

V případě platby stravného na účet prosíme o úpravu výše záloh zasílaných na účet následovně:

MŠ 726 Kč (22 x 33 Kč)
MŠ 7 let 814 Kč (22 x 37 Kč)
ZŠ 7 až 10 let 440 Kč (22 x 20 Kč)
ZŠ 11 až 14 let 506 Kč (22 x 23 Kč)
15 let a více 572 Kč (22 x 26 Kč).
Zálohy na stravu posílejte již od druhé poloviny srpna 2019. Vyúčtování bude nově prováděno jedenkrát ročně na konci školního roku převodem zůstatku na účet.

(Dohnalová Lenka, vedoucí školní jídelny)

 Školní rok 2018/2019 (minulý školní rok)
Sběr starého papíru

Papír noste, prosíme, svázaný.
Středa a čtvrtek: ráno 6:40-7:10 hod. a odpoledne 15:00-17:00 hod.
Pátek: ráno 6:40-7:10 hod.


(Josef Hájek)

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
OD 1. ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Registrační číslo                                 Rozhodnutí

MŠ201901                                         Přijato

MŠ201902                                         Přijato

MŠ201903                                         Přijato

MŠ201904                                         Přijato

MŠ201905                                         Přijato

MŠ201906                                         Přijato

MŠ201907                                         Přijato

MŠ201908                                         Přijato

MŠ201909                                         Přijato

MŠ201910                                         Přijato

Zveřejněno 30. 5. 2019.                                                      RNDr. Josef Hájek, ředitel, v. r.                                                                                      

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
OD 1. ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Registrační číslo                                 Rozhodnutí

ZŠ201901                                          Přijato

ZŠ201902                                          Přijato

ZŠ201903                                          Přijato

ZŠ201904                                          Přijato

ZŠ201905                                          Přijato

ZŠ201906                                          Přijato

ZŠ201907                                          Přijato

ZŠ201908                                          Přijato

ZŠ201909                                          Přijato

ZŠ201910                                          Přijato

ZŠ201911                                          Přijato

ZŠ201912                                          Přijato

ZŠ201913                                          Přijato

Zveřejněno 6. 5. 2019                                                             RNDr. Josef Hájek, ředitel, v. r.

Zápis dětí do 1. třídy základní školy v Soběchlebech

Proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13:30 do 17:00 hodin v učebně 2. třídy
ve 2. patře budovy základní školy,
s sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte.
Zákonný zástupce dítěte je povinen zapsat k plnění povinné školní docházky od 1. září 2019 dítě, které dovrší šest let věku do 31. srpna 2019, nebo dítě, kterému byl povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019).
Pokud termín zápisu z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, můžete se k zápisu dostavit po předchozí telefonické domluvě (581 627 246) v době od 1. do 30. dubna 2019 (v této zákonem stanovené lhůtě musí zápis dítěte proběhnout).

Párty Sv. Patricka

Nejen ve světě se 17. března slaví den Sv. Patricka. Děti ze ZŠ Soběchleby se jednou ročně také obléknou do zeleného, a jelikož se všichni učí anglický jazyk, připomínají si společně tento v anglicky mluvících zemích populární svátek. Protože je jeho symbolem právě zelená barva, měli jsme ji nejen na sobě, ale na této akci se podávalo výhradně zelené jídlo a pití
a největší oblibě se u dětí těšila čokoládová fontána, ze které tekla – jak jinak než – zelená čokoláda! Nejprve se však děti seznámily s historií tohoto irského svátku, s postavou samotného Sv. Patricka a poté jsme si také vyzkoušeli pravý irský tanec, což nebylo vůbec nic jednoduchého. Pak již následovala ochutnávka zelených dobrot a na památku veselá fotka
ve fotokoutku!

Ivona Mikulíková

Školní ples

Téměř všichni žáci 1. stupně ZŠ Soběchleby zavítali na letošní „Školní ples“. Jednalo se již
o 2. ročník této akce a bylo na první pohled znát, že všichni již mají od minule etiketu v malíčku. Dámy dorazily ve večerních róbách a s krásnými účesy a pánové v oblecích
a s motýlky či kravatami. V úvodu proběhla slavnostní promenáda a pak už se tančilo v rytmu různých hudebních žánrů a nechyběl ani nácvik tanečních kroků nového tance. Letos se děti naučily mazurku. Po celou dobu akce bylo k dispozici bohaté občerstvení a na závěr nesměla chybět tombola, odkud si každý odnesl drobnou výhru.

Ivona Mikulíková

 

ZOH Soběchleby 2019

Letošní bohatá sněhová nadílka nám umožnila uspořádání zimních olympijských her, které se v ZŠ Soběchleby konaly již popáté. Soutěžilo se ve třech disciplínách, a to sjezd na čemkoliv na čas, hod sněhovou koulí na cíl a stavba nejvyšší sněhové věže. Po úvodním nástupu závodníků, zapálení ohně a poslechu hymny obdržel každý soutěžící své číslo a šlo se na to. Po splnění všech úkolů se každý ještě na kopci občerstvil horkým čajem a domácím perníkem. Vyhlašování výsledků proběhlo následující den a celkem byly rozdány čtyři sady medailí a spousta pěkných cen. Závodníci z naší školy už teď pilně trénují na letní hry!

Ivona Mikulíková

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Dne 1. března se konalo školní kolo recitační soutěže.
Všechny děti, které postoupily z třídních kol, si připravili pěkné básničky a opravdu  zodpovědně se na soutěž připravily. Kromě učitelské poroty rozhodovala i porota dětská a přesvědčila se, že rozhodování není vždy jednoduché.
                                                                                        Hana Schwanzerová, učitelka 1. třídy

PROJEKT ZDRAVÉ ZOUBKY

V únoru a březnu se žáci 1. třídy zúčastnili projektu Veselé zoubky spolu s drogerií dm. 
Cílem projektu byla prevence zubního kazu , správná zubní hygiena a výživa.
Prohlédli si pohádku s Hurvínkem, vyplnili pracovní list a dostali balíček na prevenci zubního kazu.
V březnu jsme vypracovali obrázky k tomuto tématu.
                                                                                                   Hana Schwanzerová,itelka 1. třídy

Základní škola
pořádá
VÁNOČNÍ JARMARK
14. prosince 2018 od 15:30 hodin

ZAHÁJENÍ - VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ

PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ
Občerstvení za
jištěno

SRDEČNĚ VÁS ZVOU ŽÁCI A UČITELÉ

100 LET REPUBLIKY V ZŠ SOBĚCHLEBY

Poslední říjnový pátek se celá naše škola zapojila do projektového dne na téma „100 let republiky“. Všichni žáci byli rozděleni do 22 družstev a celé dopoledne plnili řadu úkolů. Nejprve si osvěžili základní znalosti o naší zemi, poté z vlastních těl vytvořili českou vlajku, neboť žáci2.stupně přišli v bílých tričkách, žáci 2. a 3.třídy v modrých a ostatní pak v červených. Následovaly disciplíny po celé škole jako např. práce se slepou mapou, určení korunovačních klenotů, skládání státního znaku či vlajky nebo vytvoření obrysu ČR z lana. Za splněné úkoly děti sbíraly body a přestože se snažili všichni, vyhrát mohlo pouze jedno družstvo a tak gratulujeme vítěznému týmu ve složení Míša Zosimov, Terka Kolářová, Luky Holotík, Sabča Šmídová a Vojta Libosvár. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (I. Mikulíková)

HALLOWEEN PARTY

Halloween sice nepatří k českým svátkům a je naopak populární v anglicky mluvících zemích, ale protože se žáci na naší škole angličtině věnují už od 2.třídy, rozhodli jsme se oslavit tento den pořádnou halloweenskou párty. Na ni dorazili všichni ve strašidelných kostýmech a podávaly se zde dobroty jako pavouci, žížaly či useknuté prsty a to vše se zapíjelo lektvary různých barev. Celé odpoledne tak děti řádily, tančily a soutěžily.                                                                                                  (I. Mikulíková)

Podzimní sběr papíru

Proběhne ve dnech 13. až 15. listopadu 2018 (úterý až čtvrtek), ráno 6:45-7:10 hod.
a odpoledne 15:00-16:30 hod. (před vchodem do školní družiny).

Jablíčkování

V pondělí 15. 10. 2018 proběhl již třetí ročník „ Jablíčkování“ ve školní družině. Paní učitelka Mikulíková se opět postarala o bohaté občerstvení v podobě pečených jablečných dobrot a domácího moštu. Kromě mlsání se děti dozvěděly zajímavosti o jablíčkách, které si ověřily v bombovém testu.
Nechyběly ani zábavné soutěže. Celé odpoledne jsme si náramně užili a už se těšíme na další ročník.

(H. Koutná)

Kreslení s Lubomírem Dostálem 12. 10. 2018

Po dvou letech znovu zavítal do naší školy L. Dostál, přerovský kreslíř.  Ukázal dětem, že při kreslení může být velká zábava a zvládne to každý. Při kouzlení s tužkou se ve škole objevila spousta netopýrů, sov, kočiček, žraloků, hrochů…. Dětem se dílo dařilo a všichni odcházeli spokojeni.

(H. Koutná)

Návštěva 3. ročníku na obecním úřadě 10. 10. 2018

Naši třeťáci si mají v prvouce povídat o obci, a kde jinde se o obci můžeme dozvědět více než na obecním úřadu. Proto vyrobili znak obce a s povedeným dárkem vyrazili na obecní úřad v Soběchlebech, kde nás už u vchodu přivítal pan starosta M. Jančík. Při prohlídce celé budovy OÚ nám povyprávěl spoustu informací o celé obci. Děti si prohlédly staré matriční knihy a všechny prostory. Závěr prohlídky patřil obecnímu rozhlasu. Většina dětí si mohla vyzkoušet a nahrát obecní hlášení. To nejpovedenější hlášení bylo slyšet ve skutečném rozhlase.

(H. Koutná)

Kroužky ve školním roce 2018/2019 (probíhají ve dnech školního vyučování)

Angličtina pro 2. třídu (vedoucí Ivona Mikulíková) čtvrtek 12:00-12:45 hodin, cena: 300 Kč

Florbalový (vedoucí Zdeněk Zapletal) 
pátek 14:45-16:30 hodin, cena: 200 Kč/pololetí

Hry na flétnu (vedoucí Hana Koutná) čtvrtek 13:00-13:45, cena 300 Kč/pololetí

Keramický (vedoucí Milada Nedbalová) pondělí 1x za 14 dní 13:15-14:15 hodin, cena 640 Kč/pololetí (materiál na výrobky a jejich vypálení jsou v ceně)

Kytara I mírně pokročilí (vedoucí Jesika U. Greissslerová) pondělí 12:50-13:35 hodin, cena podle počtu přihlášených účastníků

Kytara II pokročilí (vedoucí Jesika U. Greissslerová) středa 13:10-13:55 hodin, cena podle počtu přihlášených účastníků

Ručních prací (vedoucí Hana Schwanzerová) čtvrtek 12:00-12:45, cena 300 Kč/pololetí

Technický - pro malý zájem neotevřen

Včelařský - pro malý zájem neotevřen

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy