logotyp

Aktuální informace

Školní rok 2020/2021
Organizace výuky od 14. 10. 2020

Probíhá pro žáky povinná distanční výuka off-line zoůsobem, pokud vyučující nestanoví
a neinformuje žáky jinak.
Dny 26. a 27. 10. 2020 byly MŠMT ČR pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoveny jako volné dny, v tyto dny není
pro ně distanční vzdělávání povinné.
Distančně vzdělávaní žáci mají možnost konzultací s vyučujícími (e-mail, on-line chat) včetně osobní konzultace ve škole po předchozí domluvě.

Aktuální informace k čerpání OČR z důvodu uzavření škol jsou zveřejněny na
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/

Stravování žáků ve školní jídelně během distanční výuky
Na odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) mají i žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, a mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat - výdej obědů probíhá od 10:30 do 11:30 hodin.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Od pátku 18. 9. 2020 musí mít žáci 2. stupně základní školy (6. až 9. ročník) nasazeny roušky také během vyučování.
Toto opatření se netýká žáků 1. stupně základní školy (1. až 5. ročník).

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Ve dnech 15. až 18. září probíhá sběr papíru. Sběr se vybírá tříděný (noviny, letáky, časopisy, KARTONY SE NEBEROU!), svázaný nebo v krabicích. Kontejner je umístěn před vchodem do školní družiny. Termíny sběru:
út 15. 9.    -----------     15:00-17:00
st 16. 9.    6:45-7:10     15:00-17:00
čt 17. 9.    6:45-7:10     15:00-17:00
pá 18. 9.   6:45-7:10     --------------
                                                                                        
                      (Petr Pečánka)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

zahájení vyučování                            1. 9. 2020                              

podzimní prázdniny                           29. až 30. 10. 2020                

vánoční prázdniny                             23. 12. 2020 až 3. 1. 2021     

zahájení vyučování v roce 2021          4. 1. 2021                              

ukončení vyučování v 1. pololetí         28. 1. 2021                            

pololetní prázdniny                            29. 1. 2021                            

jarní prázdniny v okrese Přerov          1. až 7. 3. 2021                      

velikonoční prázdniny                        1. 4. 2021                   

ukončení vyučování ve 2. pololetí       30. 6. 2021                            

hlavní prázdniny                               1. 7. až 31. 8. 2021                

zahájení školního roku 2021/2022      1. 9. 2021                              

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 V ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ 2020

Proběhne pro žáky 2. až 9 třídy od 7:20 do 9:00 hodin v jejich kmenových učebnách.

Slavnostní zahájení školní docházky dětí 1. třídy za účasti jejich zákonných zástupců proběhne od 7:20 hodin v učebně 1. třídy v 2. patře budovy základní školy (použijte prosíme prostřední schodiště, učebna je umístěna po vystoupání do 2. patra mírně vlevo naproti schodišti). Zákonní zástupci dětí 1. třídy obdrží při zahájení všechny potřebné informace.

Školní družina zahájí činnost ve středu 2. září včetně provozu ranní družiny (6:20-7:00 hodin) - 1. září obdrží žáci 1. až 5. třídy přihlášku k činnosti školní družiny - bez vyplněné a odevzdané přihlášky nemůže dítě zahájit docházku do školní družiny!

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 24. 8. 2020

Provoz mateřské školy bude ve školním roce 2020/2021 probíhat v souladu s dokumentem "PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 24. 8. 2020 VZHLEDEM KE COVID-19" (https://zssobechleby.cz/index.php?moduser=user&page=100).
Ke dni otevření platí pro zákonné zástupce dětí jediné opatření - aby při předávání nebo přebírání dítěte nepobývaly v šatně najednou více než 2 osoby jako doprovod dětí (dítě + doprovod a dítě + doprovod nebo 2 děti + doprovod a dítě + doprovod apod.).
                   

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Na základě žádosti Okresní správy sociálního zabezpečení Přerov zveřejňujeme následující informaci:

Pokud dítě v konkrétní den navštíví školu, byť se jedná o školní akci, která není vzděláváním (vyhlášení ministerstva školství k uvolnění opatření ode dne 22. 6. 2020), nárok na výplatu ošetřovného za tento den zaniká, neboť jakmile rodič dítě do školy pošle, ztrácí za tento den nárok na ošetřovné a nevykazuje ho na Výkazu péče jako den, kdy o dítě pečoval. Je povinností zaměstnance, aby skutečnost, že dítě v konkrétní den navštívilo školu, oznámil. Jinak se dopouští přestupku neoznámení rozhodné skutečnosti dle ustanovení § 128 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace konce školního roku 2019/2020:

23. 6. Fotografování žáků 9. třídy (+ s učiteli) od 8:00 hodin, odevzdání učebnic žáky 9. třídy třídnímu učiteli

26. 6. Odevzdání učebnic žáky 1. až 8. třídy třídním učitelům, odnesení učebních pomůcek domů (převlečení do TV apod.) – týká se všech žáků!

29. 6. Rozdání učebnic na nový školní rok žákům 1. až 8. třídy - žáci, kteří se nepovinných vzdělávacích aktivit neúčastní, si mohou vyzvednout učebnice spolu s vysvědčením 30. 6. 2020

30. 9. Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy na Obecním úřadě Soběchleby od 7:15 hodin, předání vysvědčení všem žákům 1. až 8. třídy
od 7:20 hodin, rozloučení se žáky 9. třídy od cca 8:00 hodin

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ŽÁK, KTERÝ NENAVŠTĚVOVAL NEPOVINNÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY REALIZOVANÉ BĚHEM KVĚTNA A ČERVNA VE ŠKOLE A BUDE CHTÍT VSTOUPIT DO BUDOVY ŠKOLY, SE MUSÍ PROKÁZAT ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/) S UVEDENÍM DATA PRVNÍHO VSTUPU DO ŠKOLY (např. 23. 6. 2020 v případě žáka 9. třídy - fotografování,
26. 6. 2020 v případě žáka 1. až 8. třídy – odevzdávání učebnic…) – V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ŽÁKU VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY UMOŽNĚN!

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE DRUHÉM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 BUDE VYCHÁZET (v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 211/2020 Sb.)

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
OD 1. ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Registrační číslo                                 Rozhodnutí

MŠ202001                                          Přijato
MŠ202002                                          Přijato
MŠ202003                                          Přijato
MŠ202004                                          Přijato
MŠ202005                                          Přijato
MŠ202006                                          Přijato
MŠ202007                                          Přijato
MŠ202008                                          Přijato

8. 6. 2020 (bude zveřejněno nejméně 14 dní)       RNDr. Josef Hájek, ředitel


INFORMACE PRO RODIČE K OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PRO ŽÁKY 6. AŽ 8. TŘÍDY OD 8. 6. 2020

Od pondělí 8. 6. 2020 budou v naší základní škole probíhat pro žáky 6. až 8. třídy nepovinné skupinové (případně individuální) konzultace nebo setkání s vyučujícími (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení apod.) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

Tyto konzultace a setkání pro žáky 6. až 8. třídy budou probíhat v pondělí, ve středu a v pátek vždy v rozsahu 5 vyučovacích hodin od 7:20 do 11:50 hodin, škola je otevřena od 7:00 hodin (žáci budou před vstupem do školy pověřenými pedagogy zorganizováni do skupin).

Podmínkou účasti žáka je podepsané čestné prohlášení (v příloze) - čestné prohlášení s datem podpisu v den prvního vstupu žáka do budovy školy (tj. 8. 6. 2020, případně pozdější, pokud se žák poprvé do školy dostaví až v některém z následujících dní) předloží žák při prvním vstupu do budovy školy – pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Od 8. 6. 2020 mají žáci 6. až 8. třídy ve dnech konání konzultací možnost stravování ve školní jídelně – ke stravování je nutné se přihlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 799 990 217).

Stravování bude probíhat pouze po jednotlivých skupinách žáků - strávníků, skupiny strávníků se nesmějí ve školní jídelně potkat:
- 1. skupina (žáci 6., případně část 7. třídy) se budou stravovat v době cca 12:00-12:15,
- 2. skupina (žáci 7. třídy) se budou stravovat v době cca 12:15-12:30,
- 3. skupina (žáci 8. třídy) se budou stravovat v době cca 12:30-12:45.

Informace o provozu základní školy, o způsobu realizace vzdělávacích aktivit a hygienických opatřeních jsou zveřejněny na www.zssobechleby.cz v sekci Škola – základní informace.

Výše uvedené informace budou také v písemné podobě včetně formuláře čestného prohlášení doručeny do poštovních schránek zákonných zástupců dětí navštěvujících 6. až 8. třídu naší základní školy nejpozději 2. 6. 2020.

Soběchleby 1. 6. 2020                                                                 RNDr. Josef Hájek, ředitel


SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE OD 1. ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Registrační číslo                                 Rozhodnutí
ZŠ202001                                          Přijato
ZŠ202002                                          Přijato
ZŠ202003                                          Přijato
ZŠ202004                                          Přijato
ZŠ202005                                          Přijato
ZŠ202006                                          Přijato
ZŠ202007                                          Přijato
ZŠ202008                                          Přijato
ZŠ202009                                          Přijato
ZŠ202010                                          Přijato
ZŠ202011                                          Řízení přerušeno
ZŠ202012                                          Přijato

7. 5. 2020 (bude zveřejněno nejméně 14 dní)                                   RNDr. Josef Hájek, ředitel

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. AŽ 5. TŘÍDY

Vážení rodiče,
od pondělí 25. 5. 2020 budou v naší základní škole realizovány vzdělávací a zájmové aktivity pro žáky 1. až 5. třídy.

Tyto aktivity budou probíhat každý pracovní den od 7:20 hodin do 16:00 hodin.

Podmínkou nástupu žáka do školy je

  1. přihlášení žáka k docházce do základní školy nejpozději 18. 5. 2020 (e-mailem na skola@zssobechleby.cz, telefonicky nebo prostřednictvím SMS na tel. č. 725 900 380) a
  2. podepsané čestné prohlášení (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/) - vyplněné a podepsané čestné prohlášení s uvedením data prvního vstupu žáka do budovy školy (25. 5. 2020) předložte s prvním vstupem žáka do budovy školy – pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Od 25. 5. 2020 je pro žáky 1. až 5. třídy zajištěno stravování ve školní jídelně (tel. č. 799 990 217).

Informace o provozu základní školy, o způsobu realizace vzdělávacích a zájmových aktivit a hygienických opatřeních jsou zveřejněny na https://zssobechleby.cz/stranka-otevreni-zakladni-skoly-pro-zaky-1-az-5-tridy-od-25-5-2020-101.

Soběchleby 5. 5. 2020                                            RNDr. Josef Hájek, ředitel

Výše uvedené informace budou také v písemné podobě včetně formuláře čestného prohlášení doručeny do poštovních schránek zákonných zástupců dětí navštěvujících 1. stupeň naší základní školy nejpozději 9. 5. 2020.

OPAKOVANÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

Od 11. 5. 2020 jsou organizovány konzultace pro žáky 9. třídy se zaměřením na přípravu na přijímací zkoušky, případné další úkoly k opakování a procvičování jsou zasílány e-mailem.

Od 25. 5. jsou organizovány vzdělávací a zájmové aktivity pro žáky 1. až 5. ročníku, neúčastnícím se žákům jsou úkoly k opakování a procvičování zasílány e-mailem.

Od 8. 6. 2020 jsou organizovány konzultace pro žáky 6. až 8. třídy, neúčastnícím se žákům budou úkoly k opakování a procvičování zasílány e-mailem.


INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY K OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 11. 5. 2020

Vážení rodiče,
od pondělí 11. 5. 2020 bude obnoven provoz v naší mateřské škole.

Podmínkou nástupu dítěte do mateřské školy je podepsané čestné prohlášení (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/- vyplněné a podepsané čestné prohlášení s uvedením data podpisu ke dni prvního vstupu dítěte do mateřské školy předložte při prvním vstupu dítěte do budovy mateřské školy – pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude dítěti umožněn vstup do mateřské školy.

Pokud vaše dítě nastoupí již 11. 5. 2020 do mateřské školy, je nutné je přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny (tel. č. 799 990 217) nejpozději ve čtvrtek 7. 5. 2020 do 10:00 hodin.

Informace o provozu mateřské školy a hygienických opatřeních jsou zveřejněny na https://zssobechleby.cz/stranka-obnoveni-provozu-materske-skoly-od-11-5-2020-100.

Soběchleby 4. 5. 2020                                      RNDr. Josef Hájek, ředitel

Výše uvedené informace budou také v písemné podobě včetně formuláře čestného prohlášení doručeny do poštovních schránek zákonných zástupců dětí navštěvujících naši mateřskou školu během úterý 5. 5. 2020.


INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍDY - PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY OD
 11. 5. 2020


Vážení rodiče,
od pondělí 11. 5. 2020 budou v naší základní škole probíhat konzultace pro žáky 9. třídy zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky, a to v pondělí, ve středu a v pátek v rozsahu
2 hodiny českého jazyka a 2 hodiny matematiky v uvedené dny. Protože se nebude jednat
o klasickou výuku, není nutná účast žáků, kteří nemusí konat přijímací zkoušky.
Konzultace budou probíhat od 7:20 do 10:55 hodin, budova školy bude přístupná od 7:00 hodin.

Podmínkou nástupu žáka do školy je
1. přihlášení žáka ke konzultacím nejpozději do 7. 5. 2020 včetně (e-mailem
na skola@zssobechleby.cz, telefonicky nebo prostřednictvím SMS na tel. č. 725 900 380) a
2. podepsané čestné prohlášení (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/) - vyplněné a podepsané čestné prohlášení s uvedením data prvního vstupu žáka do budovy školy (11. 5. 2020) předložte s prvním vstupem žáka do budovy školy – pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Docházející žáci budou zařazení do jedné skupiny – žáka nelze do skupiny zařadit později než k 11. 5. 2020!
V případě zájmu můžete žáka 9. třídy od 11. 5. 2020 přihlásit ke stravování ve školní jídelně
(tel. č. 799 990 217).

Informace o provozu základní školy a hygienických opatřeních jsou zveřejněny na https://zssobechleby.cz/index.php?moduser=user&page=99.

Soběchleby 4. 5. 2020                                      RNDr. Josef Hájek, ředitel

Výše uvedené informace budou také v písemné podobě včetně formuláře čestného prohlášení doručeny do poštovních schránek zákonných zástupců žáků 9. třídy naší základní školy nejpozději 5. 5. 2020.                                        

Vystavení potvrzení o nároku na ošetřovné při péči o dítě mladší 13 let (navštěvující základní nebo mateřskou školu)
K vystavení potvrzení není nutná osobní návštěva – stačí e-mailem (skola@zssobechleby.cz), prostřednictvím SMS nebo telefonicky (725 900 380) sdělit jméno a příjmení dítěte (v případě MŠ také rodné číslo) a případně e-mailovou adresu, kam má být potvrzení zasláno – vyplněný formulář potvrzený školou, který slouží jako omluvenka z práce, si žadatel vytiskne, doplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli (popřípadě si může potvrzení vyzvednout osobně).

Aktuální informace MPSV k ošetřovnému z důvodu uzavření škol a školských zařízení a v souvislosti s jejich znovuotevřením najdete na https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru.Volby do školské rady

Dne 12. 2. 2020 obdrží žáci pro rodiče obálku s volebním lístkem pro volbu dvou členů školské rady naší základní školy, kteří zastupují zákonné zástupce žáků školy, a obálku pro vložení volebního lístku - pokud základní školu navštěvuje více sourozenců, obdrží obálku nejstarší z nich. Způsob provedení volby je uveden na volebním lístku. Nepřítomným žákům bude obálka předána 13. 2. 2020.
Působnost školské rady upravuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (lze vyhledat např. na www.zakonyprolidi.cz).

Oznámení o konání voleb do školské rady

Vzhledem ke skutečnosti, že obec Soběchleby vydala novou zřizovací listinu školské rady, je nutné provést novou volbu 2 členů školské rady, které volí zákonní zástupci nezletilých žáků
a 2 členů školské rady, které volí pedagogičtí pracovníci základní školy.
Zbývající 2 členy školské rady jmenuje zřizovatel školy, tj. obec Soběchleby.

Volba členů školské rady, které volí zákonní zástupci žáků, proběhne 12. až 18. února 2020.

Volba členů školské rady, které volí pedagogičtí zaměstnanci základní školy, proběhne 12. února 2020.

Soběchleby 27. 1. 2020                                         RNDr. Josef Hájek, ředitel

Rozsvícení vánočního stromu

Děti z prvního stupně naší školy opět pomohly rozsvítit vánoční strom. První adventní neděle letos připadla na neděli prvního prosince. Naši žáci se sešli u kostela před pátou hodinou, aby ukázali, co se naučili během třítýdenního intenzivního nácviku. I přes nervozitu všech účinkujících se vše podařilo a děti zpívaly a recitovaly na jedničku, a proto si každý odnesl drobnou odměnu od pana starosty.

(H. Koutná)

Turnaj v Člověče, nezlob se!

V listopadu se v ZŠ Soběchleby konal již několikátý ročník turnaje v Člověče, nezlob se! spojený s oblíbeným waflováním. Letošní rekordní účast hráčů nás překvapila! Zasoutěžit si dorazilo 52 dětí z 1.stupně a někteří museli hrát dokonce na koberci, protože deset přichystaných stolů nestačilo. Po několika vyřazovacích kolech byli známi vítězové, na které čekaly blyštivé medaile i drobné ceny. Ve dvou kategoriích stanuli na stupních vítězů Karolínka Koláčková z 2.třídy a Ondra Kocián z 5.třídy. Smutní však nebyli ani ti, kteří nepostoupili do dalších kol, protože si o to dříve mohli stoupnout do fronty na voňavé wafle, které jsme zde celé odpoledne pekli a podávaly se s marmeládou, čokoládou a šlehačkou.
(Ivona Mikulíková)

Keramika s panem Švehlíkem

Jedno podzimní dopoledne se vystřídali žáci z prvního stupně a tvořili s panem Švehlíkem. Tentokrát si všichni vyrobili postavičku Mikuláše. Práce děti bavila a myslím si, že si to všichni pořádně užili.
(H. Koutná)

Vystoupení pro seniory

Na konci září si žáci z druhého oddělení školní družiny začali připravovat představení, které v říjnu předvedli seniorům při jejich setkání. Děti si připravily krátkou pohádku a několik písniček, kterými potěšily naše seniory.
(H. Koutná)

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy