logotyp

Charakteristika

Charakteristika školní družiny
Školní družina je významným školským zařízením pro výchovu mimo vyučování. I když je nezpochybnitelně provázána se školou, má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují. Jako nejefektivnější se nám jeví přímé sepětí školní družiny se školou, to znamená, že školní družina její přímou součástí. Umožňuje to přímou návaznost na činnost školy. Poslání školní družiny spočívá v tom, že je nedílnou součástí celé výchovně-vzdělávací soustavy a má tedy významné poslání v péči o nejmladší generaci.

Podmínky personální
Činnost školní družiny je po celou dobu provozu zajišťována kvalifikovanými pracovníky.

Kapacita
Kapacita školní družiny je 60 dětí, podle konkrétní naplněnosti v daném školním roce má jedno nebo dvě oddělení (nejvýše může být zapsáno 30 dětí na jedno oddělení).

Organizační zabezpečení
Školní družina má dvě oddělení, která navštěvují žáci 1. stupně základní školy. Provoz probíhá ráno od 6:30 do 7:00 hodin a od 11:00 do 16:00 hodin.
1. oddělení, které navštěvují nejmladší děti z 1. stupně základní školy (zpravidla žáci 1. a 2. třídy), je v provozu od 11:00 do 16:00 hodin.
2. oddělení, které navštěvují starší děti z 1. stupně základní školy (zpravidla žáci 3. až 5. třídy), je v provozu od 12:00 do 15:00 hodin, od 15:00 hodin je 2. oddělení spojeno s 1. oddělením.

Materiální vybavení
Zahrnují soubory pro jednotlivé metodické a didaktické výchovy, stolní hry a hračky, knihovnu dětských knih, DVD přehrávač, CD přehrávač, počítače, interaktivní tabuli, didaktické hry…

Podmínky prostorové
Snahou je, aby se děti ve školní družině necítily jako ve škole a v klasické třídě, ale aby měly ve školní družině pocit pohody, radosti a útulnosti. Cílem je, aby školní družina byla místem, které dětem poskytuje nabídku smysluplných aktivit.
1. oddělení má k dispozici učebnu ve staré škole, prostory chodby, samostatnou šatnu a hygienické zařízení. Dále ke své činnosti může využívat školní sportoviště a tělocvičnu školy. 2. oddělení je v letošním školním roce z kapacitních a prostorových důvodů umístěno v učebně v 1. patře základní školy, má k dispozici relaxační prostory na chodbě, žákovskou knihovnu a multimediální učebnu s počítači a interaktivní tabulí. Od 15:00 hodin (pokud do kapacitní a prostorové podmínky umožňují, tak i během dne) se spojuje s 1. oddělením a děti přecházejí do budovy staré školy.
Školní jídelna je umístěna v samostatné budově, kam žáci na oběd po skončení vyučování docházejí v doprovodu vychovatelek školní družiny, popřípadě dalších určených pedagogických pracovníků.

Náplň školní družiny
Činnost školní družiny jako součásti zájmového vzdělávání je ve velké míře v souladu s prací dětí ve vyučování. Všechny vychovatelky se podílí na tvorbě a naplňování vzdělávacího plánu školní družiny.
Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Činnosti se ve školní družině střídají a navazují na sebe a jejich nedílnou součástí je získávání klíčových kompetencí. Při výchovné práci ve školní družině navazujeme v základních principech na kompetence pro školní výuku.

Činnosti školní družiny

1. Odpočinkové činnosti – odstraňují únavu, do denního režimu se zařazují po obědě.
2. Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky, hry a činnosti mohou být rušnější jako součást možné relaxace po soustředění ve vyučování.
3. Příprava na vyučování
4. Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost dítěte, umožňují mu seberealizaci (případně kompenzaci možného školního neúspěchu) a další rozvoj dovedností a poznání i sebepoznávání, mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita.

Skladba zaměstnání

1. Odpočinkové činnosti
a) Relaxace, četba, odpočinek na koberci, klidové hry, vyprávění - dialog s dětmi.
b) Činnosti rozvíjejí komunikativní kompetence – žák
    - ovládá řeč i mimoslovní komunikaci,
    - umí vyjádřit vlastní názor,
    - účinně se zapojuje do diskuze, umí řešit konflikty,
    - nezapomíná, že ke správné komunikaci také přísluší naslouchat druhým,
    
- komunikuje kultivovaně.

2. Rekreační činnosti
a) V místnosti: hry s pohybovými prvky, malování, hračky, stolní a společenské
    hry.
    
Venku: vycházky, pobyt na školním dvoře, pohybové aktivity, sportovní hry
b) Rekreační činnost je minimálně organizována a vychovatelkou především      usměrňována.
c) Činnosti rozvíjejí sociální a interpersonální kompetence – žák
    
- se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit,
    
- přistupuje zodpovědně k úkolům a povinnostem,
    
- projevuje citlivost a ohleduplnost,
    
- rozpozná vhodné a nevhodné chování,
    - 
podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu,
    - 
spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit,
    - 
přijímá kompromis, respektuje dohodnutá pravidla.

3. Příprava na vyučování
a) Nenásilná forma přípravy dětí na vyučování - didaktické hry, kvízy, tajenky, doplňovačky apod.
b) Činnosti rozvíjejí kompetence k učení – žák
    
- se učí s chutí, započatou práci dokončí,
    
- kriticky hodnotí své výkony,
    
- se učí se spontánně i vědomě, klade si otázky a hledá na ně odpovědi,
    
- samostatně pozoruje, získává vědomosti z různých zdrojů,
    - 
zkušenosti uplatňuje v praktických činnostech a v dalším učení.

4. Zájmové činnosti
a) Na každý den je zařazena jedna zájmová činnost, kterou vychovatelka přizpůsobuje dětem a momentálním okolnostem (změna je vyhrazena).
b) Zájmové činnosti rozvíjejí kompetence k trávení volného času – žák
    
- účelně tráví volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití,
    - umí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic,
    - r
ozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech,
    
- rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací (či jednostranné zátěže ze školního vyučování).
c) Rozvržení zájmových činností
    1
) Společensko-vědní činnost
    
2) Esteticko-výchovná činnost
    
3) Přírodovědná činnost
    
4) Pracovně-technická činnost
    
5) Sportovní-činnost

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy