logotyp

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Soběchlebech pro školní rok 2021/2022

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE SOBĚCHLEBY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 (OD 1. 9. 2021)

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní školy a Mateřské školy Soběchleby, příspěvkové organizace, Soběchleby 198 (dále „mateřské školy“), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

1) K předškolnímu vzdělávání může být přijato dítě, které dovršilo nejméně 2 roky věku
a které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, bez plen a s dovednostmi částečné sebeobsluhy. Toto neplatí pro dítě, pro které je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021 povinné. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání podaná zákonnými zástupci dítěte, kterému nejsou v době zápisu 2 roky, bude přijata pouze v případě, pokud dítě dovrší 2 let věku nejpozději k 31. 8. 2021
.

2) Při přijímání dětí do mateřské školy budou v případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst v mateřské škole k 1. 9. 2021 (maximální kapacita mateřské školy je 75 dětí celkem), použita kritéria uvedená v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým počtem bodů, v případě rovnosti bodů má přednost dítě s dřívějším datem narození.

Kritérium

Bodové

ohodnocení

§ 34 odst. 1 školského zákona

-  dítě dosáhlo nebo dosáhne 5-ti let věku nejpozději 31. 8. 2021 (včetně dítěte s odkladem povinné školní docházky) a má místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu mateřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

7

§ 34 odst. 3 školského zákona

-  dítě, které dosáhlo nebo dosáhne 4 let věku nejpozději 31. 8. 2021 a má místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu mateřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

6

-  dítě, které dosáhlo nebo dosáhne 3 let věku nejpozději 31. 8. 2021 a má místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu mateřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

5

Věk dítěte

-  dítě starší 5 let k 1. 9. 2021 a nemá místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu mateřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

4

- dítě starší 4 let k 1. 9. 2021 a nemá místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu mateřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

3

- dítě starší 3 let k 1. 9. 2021

2

- dítě, které dosáhne 2 let věku nejpozději 31. 8. 2021

1


3) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, bude oznámeno nejpozději 31. května 2021 zveřejněním seznamu registračních čísel (budou dětem přiděleny při zápisu) na webových stránkách www.zssobechleby.cz po dobu nejméně 15 dnů – tímto se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

4) Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno do vlastních rukou.

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy