logotyp

Vnitřní řád školní družiny

Č. j.: ŠD-102/2017

 

Vnitřní řád školní družiny

 

I. Základní ustanovení

1. Školní družina (dále „družina“) je určena k zájmovému vzdělávání dětí (dále „účastníků“, umožňuje zájmové

a odpočinkové činnosti a různé formy přípravy na vyučování.

2. Oddělení družiny se naplňuje do počtu 30 účastníků, do školní družiny se přijímají žáci prvního i druhého stupně, přednostně žáci nižších ročníků.

3. V závislosti na počtu účastníků přijatých k docházce do družiny tvoří družinu jedno nebo dvě oddělení.

 

II. Povinnosti a práva účastníků

1. Účastníci mají povinnost chovat se slušně a ohleduplně, udržovat své věci v pořádku, nepoškozovat majetek školy ani ostatních účastníků.

2. Účastníci mají právo užívat zařízení družiny, zúčastňovat se jejích akcí, podílet se na tvorbě týdenních plánů akcí družiny, na denním hodnocení své činnosti, podle svého pitného režimu užívat nápoje zajištěné pro děti v družině, zvát na k tomu určené akce družiny své rodiče a rodinné příslušníky.

 

III. Povinnosti a práva zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají povinnost

- řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku do družiny a včas ohlásit změny v uvedených údajích,

- seznámit se s vnitřním řádem družiny a dodržovat jej,

- řádně zdůvodňovat nepřítomnost účastníka v družině,

- včas uhrazovat úplatu za pobyt dítěte v družině do 15. dne následujícího měsíce hotově vychovatelce nebo na účet organizace,

- pokud dítě neodchází samo z družiny domů nebo do dalších zájmových aktivit, vyzvedávat je ve stanovenou dobu.

Zákonní zástupci mají právo

- být informováni o chování dítěte v družině,

- být informováni o akcích družiny,

- zúčastňovat se akcí určených pro zákonné zástupce,

- podávat vychovateli družiny nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění práce družiny.

 

IV. Provoz a vnitřní režim

1. Družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6:30 do 7:00 hodin a od 11:00 do 16:00 hodin.

2. Družina umožňuje účastníkům odpočinek, zájmové činnosti i přípravu na vyučování různými formami.

3. Družina při své činnosti používá pro svou činnost vhodné prostory školní budovy (učebny včetně multimediálních, žákovskou knihovnu apod.), tělocvičnu, školní hřiště, tělocvičnu

4. K docházce do družiny jsou účastníci přijímáni na základě řádně vyplněného zápisového lístku, který obsahuje písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. Přijetí k docházce do družiny není nárokové.

5. Družina vykonává nad účastníky dohled po celou dobu jejich účasti na činnosti družiny. Účastník neopouští družinu bez vědomí vychovatelky školní družiny (dále „vychovatelky“).

6. Podle stanoveného rozvrhu odchodů v zápisovém lístku odcházejí účastníci domů nebo do zájmových aktivit. Z bezpečnostních důvodů lze účastníky mimořádně uvolňovat pouze na základě písemné žádosti.

7. Činnosti družiny se mohou příležitostně účastnit i žáci a děti, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné činnosti.

8. Při činnostech vyžadujících zvýšený dozor zejména z hlediska bezpečnosti a zdraví (pobyt a činnosti mimo budovu, sportovní aktivity apod.) je nejvyšší možný počet na vychovatele družiny 25 účastníků.

9. Evidence účastníků činnosti družiny je prováděna v třídní knize oddělení družiny.

10. Úplata za družinu může být prováděna ve stanovené výši za 1 měsíc, 2 měsíce, 5 měsíců nebo 10 měsíců hotově nebo na účet organizace. Při platbě ve více částkách musí být poslední splátka uhrazena do ukončení docházky
do družiny, 
tj. nejpozději do 30. června kalendářního roku.

 

V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Všichni účastníci se chovají při pobytu v prostorách školní družiny, školy tělocvičny apod. i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Účastníkům je zakázáno pobývat v prostorách, kde nad nimi není vykonáván pedagogický dozor. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníka ve školní družině nebo při akci družinou pořádané účastník ihned ohlásí vychovatelce. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků o bezpečnosti a ochraně zdraví v první hodině školního roku a dodatečné poučení účastníků, kteří
při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Družina odpovídá za účastníka v době dané rozvrhem činnosti družiny.

2. Všichni zaměstnanci organizace jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu družiny povinni přihlížet
k základním fyziologickým potřebám účastníků 
a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění prostor užívaných družinou, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného
a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.

4. Sledují zdravotní stav účastníků a v případě náhlého onemocnění účastníka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonného zástupce účastníka. Při úrazu poskytnou účastníkovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření účastníka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje zaměstnanec, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

5. Účastník má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině.

6. Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví účastníků jako ve školním řádu, pokud školní družina pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Účastníci jsou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

 

VI. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku družiny, školy nebo osob bude požadována úhrada
od zákonných zástupců účastníka, který poškození způsobil.

2. Účastníci nosí do družiny pouze věci potřebné k činnosti v družině (např. sportovní náčiní), cenné věci do družiny nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají účastníci u sebe a mají zakázáno je odkládat. Jejich odložení provádějí pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vychovatelky, která zajistí jejich úschovu. Ztrátu věci hlásí účastník neprodleně vychovatelce.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Účastníci činností v družině jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto vnitřním řádu a pokyny vychovatelek družiny.

2. Za nedodržování vnitřního řádu lze účastníka vyloučit z docházky do družiny.

3. Vnitřní řád družiny je veřejně přístupný v základní škole a v družině. Žáci jsou s vnitřním řádem družiny seznámeni prostřednictvím vychovatelek družiny začátkem školního roku, v případě jeho změny také v průběhu školního roku. Zákonní zástupci jsou o vydání a obsahu vnitřního řádu informováni prostřednictvím webových stránek, prostřednictvím vychovatelek školní družiny a na třídních schůzkách.

4. Tento vnitřní řád nahrazuje vnitřní řád školní družiny č. j. ŠD-182/2012 a je platný a účinný od 1. 5. 2017.

 

Soběchleby 18. 4. 2017

                                                                                               RNDr. Josef Hájek, ředitel

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy