logotyp

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 24. 8. 2020 VZHLEDEM KE COVID-19

Zpracováno podle manuálu „PROVOZ ŠKOL a ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 (https://www.msmt.cz/file/53580/, dále jen „manuál“)

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 • dodržování zásad osobní a provozní hygieny;
 • skupinová izolace, event. sociální distance;
 • ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti
  na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor;
 • opakovaná edukace;
 • s ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se dítě nebo zaměstnanec mateřské školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19;
 • při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak mateřská škola, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS):
  • mateřská škola zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.,
  • místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.

 OBECNÉ INFORMACE K ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠKOLY

 • Mateřská škola (dále jen „škola“) zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od dětí před prvním příchodem do školy není požadováno prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Pravidla nošení roušek (za ochranné prostředky dýchacích cest - nos, ústa - se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének) mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti
  na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, případně na celostátní úrovni MZd.
 • Při zahájení školního roku budou zákonní zástupci dětí i zaměstnanci vyzváni k aktualizaci kontaktů (telefonní čísla a e-maily).
 • Aktuální oznámení k provozu školy v souvislosti s covidem-19 budou zveřejňována
  na webu www.zssobechleby.cz, na vstupních dveřích školy (vstup do jednotlivých oddělení) a nástěnkách u vstupu do jednotlivých oddělení školy.
 • Škola průběžně a vhodným způsobem dětem i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny (nutnost kašlání, kýchání a smrkání do jednorázového kapesníku, ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce).
 • Škola upozorní zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení je žádoucí co nejvíce omezit, proto
  • v prostorách šatny za účelem předání nebo vyzvednutí dítěte pobývají zároveň nejvýše dva doprovody s dítětem (dětmi);
  • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou k předání a vyzvednutí dítěte;
  • vstup cizích osob je možný v nezbytných případech a pouze se svolením vedoucí učitelky (případně ředitele organizace nebo jeho zástupce) s tím, že tyto osoby nesmějí pobývat v prostorách, které ve stejnou dobu děti používají nebo kterými ve stejnou dobu děti procházejí.
 • V průběhu školního roku budou realizovány aktivity, které jsou nezbytné pro naplnění školního vzdělávacího programu a nebude při nich docházet ke koncentraci vyššího počtu lidí. Případné školní výlety budou realizovány s ohledem na aktuální epidemiologické situaci podle semaforu ministerstva zdravotnictví.
 • Z důvodu omezení setkávání dětí prvního a druhého oddělení budou děti spát ve svých odděleních (nebudou se přesouvat do společné ložnice).
 • Aktivity jiných subjektů nesouvisející se vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP) nebudou organizovány.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

 • U vstupu do budovy školy, v každém oddělení a hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každé dítě pod dohledem pedagogů důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 • Často a intenzivně je prováděno větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití, případně textilními ručníky.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí do školy, po zahájení činnosti a po odchodu dětí ze školy po skončení provozu oddělení.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Je kladen důraz na dezinfekci (podle konkrétních podmínek je prováděna několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Alergenní prostředky nesmějí být použity.
 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Je výslovně určeno, kdy, kde a co a čím se bude čistit a dezinfikovat. Přípravky budou požívány podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.).
 • Praní prádla je zajištěno při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly jsou vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Čisté a použité prádlo nejsou skladovány společně.

Škola je vybavena:

 • Čisticími a dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob.
 • Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich průběžného doplňování do dávkovačů.
 • Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.
 • Přiměřeným počtem roušek – pro děti a zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid-19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech školy pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky dítětem nebo  zaměstnancem školy (škola nemá povinnost poskytovat zaměstnancům roušky mající charakter osobních ochranných pomůcek, a to ani v případě plošného nařízení jejich užívání – uvedené neplatí, pokud zaměstnanec vykonává dohled nad osobou v izolaci či v případě úklidu těchto prostor).

 ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU

 • Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.
 • Nad rámec obecných doporučení MZd podle semaforu platí specifická doporučení ve vztahu ke školám uvedená v závěru manuálu.
 • Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) bude postupováno následovně:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě nebude vpuštěno do budovy školy, pokud bude přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a nebude přítomen zákonný zástupce dítěte – tato skutečnost bude neprodleně oznámena zákonnému zástupci a bude informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu dítěte ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole – dítěti je neprodleně poskytnuta rouška a je umístěno do předem připravené samostatné místnosti a současně je informován zákonný zástupce dítěte s požadavkem
   na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy v nejkratším možném čase.
 • Ve všech uvedených případech bude škola informovat zákonného zástupce dítěte o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V izolaci pobývá dítě až do převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace je dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Tento prostor je vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor není průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace je vytipována a označena samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a nebude v době využití izolace používána dalšími osobami.
 • Za normální tělesnou teplotu je obecně považována hodnota do 37 °C.
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 • Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS (seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS).
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet dětí v oddělení, způsob školního stravování, pobyt v zájmových kroužcích, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce dětí a svého zřizovatele.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné skupiny. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí oddělení, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání a zůstanou součástí jedné skupiny.
  • U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  • Škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, bude udržováno alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Školní stravování bude dětem poskytováno při dodržení níže uvedených podmínek, pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak:

 • Děti budou stravovány pouze ve svých odděleních
 • Hygiena bude dodržována a úklid prováděn podle pravidel uvedených v předchozím textu.
 • Bude kladen důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.
 • Nebude umožněn samoobslužný výdej (např. odebírání příborů z hromadných zásobníků apod.).

Úplata za vzdělávání a stravování

 • Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, ředitel školy stanoví maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu,
  je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

KONTAKTY

 • Informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné působnosti MŠMT (tedy oblasti pedagogicko-organizační, aplikace školské legislativy apod.) zajišťuje speciálně zřízená „koronalinka“ MŠMT (kontakty níže) a prostřednictvím mailu koronavirus@msmt.cz. Koronalinka je Vám k dispozici každý všední den od 8 do 17 hodin.

            Kontakt na „koronalinku“ MŠMT: 234 811 111

 • K metodické a informační podpoře v oblasti hygienických a protiepidemických doporučení je příslušné MZd a místně příslušné KHS.
  • V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické stanice, tj. příslušné územní pracoviště dle místa sídla školy

Kontakt na KHS Olomouckého kraje: dana.vranova@khsolc.cz

PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost dětí ve škole, pak mohou nastat následující situace:

A) Prezenční výuka

 • V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí více jak 50 % počtu dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole, např. z důvodu nemoci. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, bude poskytována dotčeným dětem vzdělávací podpora na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti se zapojují na bázi dobrovolnosti
  a s ohledem na své individuální podmínky.

B) Smíšená výuka

 • V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % počtu dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, škola je povinna distančním způsobem vzdělávat děti, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy, jednotlivých rodin dětí a podle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních dětí.
 • Zachování prezenční výuky pro ostatní děti se bude v jednotlivých případech lišit. Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh podle možnosti přítomných pedagogů. Pokud to bude personálně možné, děti nebudou přeřazeny do jiného oddělení.

C) Distanční výuka

 • Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost všech dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, škola poskytne pro tyto děti výhradně distančním způsobem. Ostatní děti se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí, přejde
  na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým možnostem školy.

 Soběchleby 21. 8. 2020                                           RNDr. Josef Hájek, ředitel

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy