logotyp

Otevření základní školy pro žáky 9. třídy od 11. 5. 2020

Docházka žáků 9. třídy a jejich příprava na přijímací zkoušky na střední školy bude probíhat při dodržení následujících podmínek (zpracováno podle dokumentu MŠMT ČR „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“):

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“, ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu rozumí nejen rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének), toto neplatí pro osoby
 • s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).  
 • dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Na tyto skutečnosti budou žáci upozorněni při zahájení pobytu ve škole.

Příchod ke škole a pobyt před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy bude organizován podle následujících principů:

 • Z důvodu minimalizace velkého shromažďování osob před školou zajistíme organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou je povinnost dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu (viz výše).
 • Pověření pedagogové budou organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách
 • Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který žáky zorganizuje
  do skupiny tak, jak budou následně společně ve třídě (od 25. 5. 2020 budou školu navštěvovat také žáci 1. stupně základní školy).
 • Pokud to bude nutné, bude od 25. 5. 2020 rozvržen čas příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých skupin v časovém odstupu).
 • Pokud nebude možné zorganizovat shromáždění do skupin před budovou školy, bude zajištěn průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
 • Režim odchodu žáků ze školy bude stanoven tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci budou moci pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Při provozu v šatnách bude zamezeno setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvy toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou dodržovány odstupy 2 metry vždy, kdy to bude možné (nejméně
  1,5 metru).
 • Ve společných a venkovních prostorách se budou v lichých/sudých přestávkách střídat třídy lichých/sudých ročníků, případně budou žáci trávit přestávky venku. Před opuštěním učebny si všichni žáci na celou dobu mimo učebnu nasadí roušky.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat nejméně 2x denně.
 • Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistila dostatečné množství dezinfekce.
 • Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do učeben.
 • Větrání bude prováděno po dobu nejméně 5 minut během každé vyučovací hodiny
  a nejméně 5 minut během každé přestávky ve vyučování.
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy budou nacházet, bude prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách) s tím, že nebudou používány alergenní prostředky.
 • Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprazdňovány budou nejméně 2x denně.

V učebně

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý žák použít dezinfekci na ruce, nejlépe po předchozím umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků je stanovené předem a je neměnné, žádné změny ve složení skupiny žáků nebudou prováděny.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 při dodržení zásady jeden žák v lavici v učebně.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud bude zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud by mohlo dojít k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Lavice v učebnách budou rozmístěny tak, aby byl dodržen stanovený rozestup mezi žáky 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své učebně.
 • V každé učebně se bude často větrat (po dobu nejméně 5 minut během každé vyučovací hodiny a nejméně 5 minut během každé přestávky ve vyučování).
 • O docházce žáků do školy bude vedena evidence.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky pak budou umístěni do jiné místnosti nebo bude změněna jejich aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci pak budou umístěni do jiné místnosti nebo bude změněna jejich aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • Školní stravování bude probíhat formou vydávání obědů při zajištění a dodržování níže uvedených pravidel.
 • Pokrmy bude vydávat personál školní jídelny včetně čistých příborů. Strávníci si sami nebudou jídlo a pití nabírat a nebudou si sami brát ani příbory.
 • V jídelně se při výdeji jídla nebudou potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako v učebně a rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 • Rouška se bude odkládat pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci na ruce (nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou budou umístěny u vstupu do školní jídelny).
 • Zvýšenou měrou budou dodržována běžná hygienická pravidla.

Základní pravidla pro provádění úklidu

 • Před znovuotevřením školy bude proveden důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.
 • Dezinfekce ploch bude prováděna co nejčastěji (s důrazem na místa dotyku rukou).
 • Pro čištění a dezinfekci budou používány dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou (podle informací uvedených na etiketě - účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení - min. EN14476 nebo DVV/RKI).
 • Ředění dezinfekčních prostředků bude prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení bude dezinfekce opakována.
 • Zvýšená pozornost bude věnována dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
 • Bude zajištěna dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).
 • O zpřísněných podmínkách úklidu je poučen úklidový personál.

Osoby s rizikovými faktory - ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

       1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

       2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou
           farmakologickou léčbou.

       3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
       
       4. Porucha imunitního systému, např.
           a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
           b) při protinádorové léčbě,
           c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

       5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

       6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

       7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

       8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Před prvním vstupem žáka do školy předloží zákonný zástupce žáka toto prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tento dokument v podobě čestného prohlášení (ke stažení
na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/) nepodepíše, nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole. 
  

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Vzdělávací aktivity – konzultace budou realizovány pro skupinu žáků, která bude tvořena pouze žáky 9. třídy (tj. bude tvořena nejvýše 13 žáky, maximální možný počet žáků ve skupině je 15).

U skupiny bude vždy splněna podmínka jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi (viz část V učebně).

Složení skupiny bude neměnné po celou dobu, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

Organizace konzultací

Od 11. 5. 2020 budou v naší základní škole probíhat konzultace pro žáky 9. třídy zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky, a to v pondělí, ve středu a v pátek v rozsahu 2 hodiny českého jazyka a 2 hodiny matematiky v uvedené dny, při konzultacích bude docházet k nezbytnému střídání 2 vyučujících.
Protože se nebude jednat o klasickou výuku, není nutná účast žáků, kteří nemusí konat přijímací zkoušky.
Konzultace budou probíhat od 7:20 do 10:55 hodin, budova školy bude přístupná od 7:00 hodin.

V případě žáků 9. ročníku je zákonný zástupce žáka povinen vyjádřit zájem
o docházku do školy do 7. 5. 2020 – zájem sdělte nejlépe e-mailem zaslaným
na adresu 
skola@zssobechleby.cz.

Soběchleby 5. 5. 2020                                                                RNDr. Josef Hájek, ředitel

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy