logotyp

Otevření základní školy pro žáky 1. až 5. třídy od 25. 5. 2020 a 6. až 8. třídy od 8. 6. 2020

INFORMACE K OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 25. 5. 2020 A ŽÁKŮ 6. AŽ 8. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 8. 6. 2020 A JEJÍCH PODMÍNKÁCH

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně a 2. stupně budou probíhat při dodržení následujících podmínek (zpracováno podle aktuálního znění k 27. 5. 2020 dokumentu MŠMT ČR „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020"):

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“, ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu rozumí nejen rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének), pokud se nacházejí alespoň dvě osoby ve vzdálenosti v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.  
 • Na tuto skutečnost budou žáci školou upozorněni.

Příchod ke škole a pobyt před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy bude organizován podle následujících principů:

 • Z důvodu minimalizace velkého shromažďování osob před školou zajistíme organizaci pohybu osob před školou.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Pověření pedagogové budou organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně v učebnách.
 • Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který žáky zorganizuje
  do skupiny tak, jak budou následně společně v učebně.
 • Pokud to bude nutné, bude rozvržen čas příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých skupin v časovém odstupu).
 • Pokud nebude možné zorganizovat shromáždění do skupin před budovou školy, bude zajištěn průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
 • Režim odchodu žáků ze školy bude stanoven tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci budou moci pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Při provozu v šatnách bude zamezeno setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvy toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou dodržovány odstupy 2 metry vždy, kdy to bude možné (nejméně 1,5 metru).
 • Ve společných a venkovních prostorách se budou v lichých/sudých přestávkách střídat třídy lichých/sudých ročníků, případně budou žáci trávit přestávky venku. Před opuštěním učebny si všichni žáci na celou dobu mimo učebnuv budově školy nasadí roušky. Pro všechny osoby nacházející se mimo budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. 
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat nejméně 2x denně.
 • Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistila dostatečné množství dezinfekce.
 • Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do učeben.
 • Větrání bude prováděno po dobu nejméně 5 minut během každé vyučovací hodiny a nejméně 5 minut během každé přestávky ve vyučování.
 • Úklidový personál byl informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy budou nacházet, bude prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách) s tím, že nebudou používány alergenní prostředky.
 • Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprazdňovány budou nejméně 2x denně.

V učebně

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý žák použít dezinfekci
  na ruce, nejlépe po předchozím umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků je stanovené předem a je pro žáky 1. stupně neměnné.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 při dodržení zásady jeden žák v lavici v učebně.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud bude zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud by mohlo dojít k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Lavice v učebnách jsou rozmístěny tak, aby byl dodržen stanovený rozestup mezi žáky 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své učebně.
 • V každé učebně se bude často větrat (po dobu nejméně 5 minut během každé vyučovací hodiny a nejméně 5 minut během každé přestávky ve vyučování).
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn
  do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky pak budou umístěni do jiné místnosti nebo bude změněna jejich aktivita na pobyt venku
  s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí
  v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci pak budou umístěni do jiné místnosti nebo bude změněna jejich aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • Školní stravování bude probíhat formou vydávání obědů při zajištění a dodržování níže uvedených pravidel.
 • Pokrmy bude vydávat personál školní jídelny včetně čistých příborů. Strávníci si sami nebudou jídlo a pití nabírat a nebudou si sami brát ani příbory.
 • V jídelně se při výdeji jídla nebudou potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako v učebně a rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 • Rouška se bude odkládat pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci na ruce (nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou budou umístěny u vstupu do školní jídelny).
 • Zvýšenou měrou se dodržují běžná hygienická pravidla.

Základní pravidla pro provádění úklidu

 • Před znovuotevřením školy bude proveden důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.
 • Dezinfekce ploch bude prováděna co nejčastěji (s důrazem na místa dotyku rukou).
 • Pro čištění a dezinfekci budou používány dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou (podle informací uvedených na etiketě - účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení - min. EN14476 nebo DVV/RKI).
 • Ředění dezinfekčních prostředků bude prováděno v souladu s návodem uvedeným
  na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení bude dezinfekce opakována.
 • Zvýšená pozornost bude věnována dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
 • Bude zajištěna dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).
 • O zpřísněných podmínkách úklidu je poučen úklidový personál.

Osoby s rizikovými faktory - ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

     1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

     2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

     3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

     4. Porucha imunitního systému, např.
         a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
         b) při protinádorové léčbě,
         c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

     5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

     6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
     
     7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

     8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Před prvním vstupem žáka do školy předloží zákonný zástupce žáka toto prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Skupiny žáků 1. stupně

 • Vzdělávací aktivity zajistí naše základní škola podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy
 • Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud to bude možné, budou vytvořeny skupiny z žáků jedné třídy
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 a vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část V učebně.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Ředitel může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin.
 • Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit. 
 • Pokud je to možné, jsou skupiny umístěny do učeben s vybavením odpovídajícímu věku žáků (zejména velikost školních lavic).

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

 • Vzdělávací aktivity zajistíme pro kmenové žáky naší základní školy, kteří plní povinnou školní docházku
 • Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Rozhodnutí, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány, je zcela v kompetenci ředitele školy.
 • Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části bude zajištění vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části bude vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který bude žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části bude zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části bude přiměřeně vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
 • Vzdělávací aktivity budou zajištěny pedagogickými pracovníky. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajistí přednostně vychovatelé.
 • Ranní družina nebude poskytována.
 • Metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit bude vždy přizpůsoben složení konkrétní školní skupiny, jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a dovedností.
 • Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit budou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny bude od zákonného zástupce vyžádána informace o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Tato absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu a dosažené výsledky. Žákům bude poskytována srozumitelná a účinná zpětná vazba k dosahování pokroku. Pro hodnocení práce žáků bude me upřednostněno hodnocení formativní před hodnocením sumativním. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době nebude primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
 • Výuka tělesné výchovy včetně plavání nebudou probíhat.
 • Je doporučeno zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření je nyní již možné za dodržování aktuálních mimořádných opatření (zejména platných pravidel pro nošení roušek) chodit se žáky mimo areál školy. O pohybu mimo areál školy by měli být informováni zákonní zástupci žáků. Je vhodné minimalizovat kontakt s jinými osobami a a chodit pouze na bezpečná místa, tedy typicky místa, kde se nepohybuje příliš mnoho osob a je tedy minimální riziko přenosu viru.
 • Vícedenní akce jsou zakázané (například školy v přírodě, vícedenní výlety apod.) 
 • Začátek vzdělávacích aktivit je stanoven na 7:20 hodin, budova školy bude otevřena od 7:00 hodin.
 • Pro všechny žáky bude zajištěno stravování – oběd ve školní jídelně.
 • Konec vzdělávacích aktivit je stanoven na 16:00 hodin (vyzvednutí dítěte je samozřejmě možné v dřívějších odpoledních hodinách), dítě musí být doprovodem vyzvednuto nebo musí opustit školní budovu nejpozději v 16:00 hodin.
Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:
 • Individuální nebo skupinové (do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
 • Socializační aktivity.
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020
Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit školami a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách školy, jak této možnosti využije - pokud není v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Z důvodu zabezpečení organizace vzdělávacích aktivit žáků 6., 7. a 8. třídy od 8. 6. 2020 žádám zákonné zástupce o vyjádření zájmu o docházku do školy do 4. 6. 2020 – e-mailem zaslaným na adresu skola@zssobechleby.cz, telefonem nebo SMS na tel. číslo 725 900 380.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení s datem 8. června 2020 - pokud zákonný zástupce tento dokument v podobě čestného prohlášení (ke stažení také na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/) nepodepíše, nemůže být žákovi umožněna osobní účast ve škole.   

Soběchleby 29. 5. 2020                                     RNDr. Josef Hájek, ředitel

 

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy