Jméno:
Heslo:

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Soběchlebech pro školní rok 2018/2019

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní školy a Mateřské školy Soběchleby, příspěvkové organizace, Soběchleby 198 (dále „mateřské školy“), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

1) K předškolnímu vzdělávání může být přijato dítě, které dovršilo nejméně 2 roky věku a které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto neplatí pro dítě, pro které je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2018 povinné.

2) Při přijímání dětí do mateřské školy budou v případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst v mateřské škole k 1. 9. 2018 (maximální kapacita mateřské školy je 75 dětí celkem), použita kritéria uvedená v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým počtem bodů, v případě rovnosti bodů má přednost dítě s dřívějším datem narození.

Kritérium

Bodové

ohodnocení

§ 34 odst. 1 školského zákona

- dítě dosáhlo nebo dosáhne 5-ti let věku nejpozději 31. 8. 2018 (včetně dítěte s odkladem povinné školní docházky) a má místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu mateřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

5

§ 34 odst. 2 školského zákona

- dítě, které dosáhlo nebo dosáhne 3 let věku nejpozději 31. 8. 2018 a má místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu mateřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

4

Věk dítěte

- dítě starší 4 let k 1. 9. 2018

3

- dítě starší 3 let k 1. 9. 2018

2

- dítě mladší 3 let k 1. 9. 2018

1


3) Rozhodnutí, kterým se vyhovuježádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, bude oznámeno nejpozději do 30 dnů ode dne konání zápisu zveřejněním seznamu registračních čísel (budou dětem přiděleny při zápisu) na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách www.zssobechleby.cz po dobu nejméně 15 dnů – tímto se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

4) Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno do vlastních rukou.
Soběchleby 24. dubna 2018

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby
REDIZO 600146707, IČ 71001204, DIČ CZ71001204
Home Základní škola
O škole
Jídelna
Družina
Bakaláři

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy